مخاطبین ما

مدیران و کارشناسان محترم مجتمع های تجاری چند منظوره، صنعت خرده فروشی، صنعت گردشگری، بانک و بیمه از مخاطبین موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه معین می باشند.