معرفی مدیریت پژوهش

معرفی مدیریت پژوهش موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه معین

 • چشم انداز :

مبدل شدن به مرجعیت علمی و تحقیقاتی و توسعه مرزهای دانش در حوزه کسب و کار در کشور

 • مأموریت :

مدیریت پژوهش موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه میعن

 • اهداف :
 1.  برنامه‎ريزي و انجام مطالعات راهبردي و پژوهش‎هاي کاربردي در حوزه کسب و کار
 2.  حمايت و پشتيباني علمي و تحقيقاتي از فعاليت‎ها و برنامه‎هاي مؤسسه
 3.  ارائه راهکارهاي مناسب جهت پاسخگويي بـه نيازهـا و حـل مسائل در حوزه کسب و کارهای نوین
 4.  تهيهو تأمينمحتوايبرنامه‎ها و فعالیت‎های آموزشی مؤسسه
 5.  برگزاری همایش‎های ملی و بین‎المللی در حوزه کسب و کار
 6.  برقراري ارتباط و تعامل با متخصصان و صاحب‎نظران فعال در حوزه اقتصاد کسب و کارهای نوین
 7.  تأليف، ترجمه و انتشار کتب، متـون و نـشريات مناسـب در حوزه اقتصاد و مدیریت کسب و کار
 8.  بهبود و غنی‎سازی کتابخانه تخصصي، آرشيو مجلات و تأمين بانک اطلاعـات پژوهش‎های علمی انجام شده در حوزه کسب و کار جهت بهره‎‎مندی پژوهشگران فعال در این عرصه
 9.  ساماندهي پژوهش‎هاي علمی در حوزه کسب و کارهای نوین و حمایت از پژوهشگران و مؤلفين در اين حوزه
 • ساختار امور مدیریت پژوهش :
مدیریت پژوهش موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه میعن
مدیریت پژوهش موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه میعن