تصاویر

چهارمین نمایشگاه خانواده فناوری شریف و اقتصاد دانش بنیان

چهارمین نمایشگاه خانواده فناوری شریف و اقتصاد دانش بنیان,اندیشه معین

دومین کنگره بین المللی فوتبال کلینیک

دومین کنگره بین المللی فوتبال کلینیک

سمینار حل مسائل سازمان با فنون مالی

سمینار حل مسائل سازمان با فنون مالی,موسسه اندیشه معین