پایان دومین دوره تخصصی آموزش پارکبانان

دومین دوره تخصصی آموزش پارکبانان ایران مال چهارشنبه مورخ 19/10/97 با برگزاری آزمون جامع پایان دوره، به اتمام رسید.
در پایان این دوره، 30 نفر از دانش پذیران حاضر در دوره آموزشی با قبولی در آزمون جامع وارد فضای کاری در ایران مال می‌شوند.

پایان دومین دوره تخصصی آموزش پارکبانان