معرفی Post DBA (دوره عالی مديريت حرفه‌اي کسب‌ وکار)

دوره POST DBA مخفف کلمات Professional Doctor of Business Administration که معنی تحت‌الفظی آن به ترتیب، دوره عالی مدیریت حرفه‌ای کسب و کار می‌باشد و به طور کلی تمامی عمليات اصلي زنجيره ارزش شامل ایده، بازاریابی، تأمين منابع، طراحي، توليد، عرضه محصولات و خدمات، منابع انساني، فناوري اطلاعات، مالي، برنامه ريزي و… را در بر مي‌گيرد.

در واقع، دوره عالی مديريت حرفه‌اي کسب‌ وکار Post DBA که يک سطح بالاتر از دوره DBA است به منظور آموزش و توانمندسازی مديران مستعد و شايسته کشور جهت توسعه و گسترش فعالیت‌‌های بنگاه‌ها و سازمان‌هاي اقتصادی، خدماتي و توليدي در بخش‌هاي خصوصي، دولتي و تعاوني تهيه و تدوين شده است.

در اين دوره سعی شده با رويکردی عمل‌گرایانه از یک سو و فعالیت‌هایی پژوهش‌محور از سوی دیگر، يادگیری آموزش‌ها به‌صورت اجرایی و کاربردی را فراهم ساخت و از همه مهم‌تر با توجه به پرداختن به روش‌های نوین مدیریت و همچنین تلفیق آن با روش های بومی کشور از طریق برگزاری سمينارهای کاربردی، انجام کار گروهی، اجرای طرح‌های اجرایی و همچنین پژوهش‌های محوری، تا حد زيادي به افراد آموزش داد که چگونه در بازار رقابتي و حرفه‌ای، همواره بهترين باشند.

تقویم دوره مدیریت عالی کسب و کار, Course PostDBA ,PostDBA, مدیریت عالی کسب و کار