دپارتمان مدیریت و سازمان

دپارتمان بازاریابی ، فروش و اجاره

دپارتمان مجتمع های تجاری چند منظوره

دپارتمان مالی و حسابداری

دپارتمان فرهنگی - اجتماعی

دپارتمان بانک ، بیمه و بورس

دپارتمان گردشگری

دپارتمان حراست ، خدمات و ایمنی

دپارتمان زبان

دپارتمان مدیریت کسب و کار

دپارتمان بازرگانی و تجارت بین الملل