دوره مدیریت کسب و کار,مدیریت کسب و کار,MBA,اندیشه معین
50%
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه معین,ایران مال,دوره مدیریت پیشرفته کسب و کار,DBA,دوره DBA
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه معین,ایران مال,دوره مدیریت عالی کسب و کار,PostDBA,دوره PostDBA