– عصر دانش محور و سرمایه‌های دانشی
– تعریف مدیریت دانش
– ضرورت‌های مدیریت دانش
– نتایج پیمایش‌های انجام شده درباره وضعیت مدیریت دانشی سازمان‌های ایرانی
– نمونه‌های موفق جهانی مدیریت دانش (مطالعه موردی)
– چالش‌های پیاده‌سازی مدیریت دانش در سازمان‌های ایرانی
– طرح جامع مدیریت دانش
– مدل‌های كاربردی مدیریت دانش
– تمرین گروهی دانش‌نویسی
– پیاده‌سازی مدیریت دانش