برای استفاده از ریکپچا بایستی کلید API را در صفحه ی تنظیمات Quform وارد کنید.