سوالات درس اصول و مبانی مالی جناب آقای دکتر پورزرندی

 

1. بصیرت های شش گانه مدیریتی را شرح دهید.

2. علل ممکن مسئله نقدینگی در سازمان به روش Clinical Approach چه میتواند باشد؟ و مدیریت نقدینگی را توضیح دهید؟