بسته های آموزشی

رفتار شناسی حریق

نویسنده :جواد بداغی کارشناس ارشد سازمان آتش نشانی

رفتار شناسی حریق،موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه معین،اندیشه معین

مدیریت ارتباط با مشتری – مدیریت تجربه مشتری (CRM-CEM)

دکتر محمد بلوریان تهرانی

مدیریت ارتباط با مشتری،مدیریت تجربه مشتری،موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه معین

اصول و فنون مذاکره

اصول و فنون مذاکره،موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه معین

برنامه مدیریت مراکز خرید

برنامه مدیریت مراکز خرید،موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه معین

مدیریت پسماند

مدیریت پسماند،موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه معین