در راستای توسعه فعالیتهای آموزشی و بهره مندی از تجربه و تخصص سرآمدان حوزه آموزش این موسسه در سال 1398 تفاهم نامه ای با قدیمی ترین موسسه آموزشی کشور (سازمان مدیریت صنعتی کشور) منعقد نمود که براساس آن ارتباطات بین دو موسسه تقویت گردید و زمینه استفاده از ظرفیتهای علمی و آموزشی و امکانات سخت افزاری برای هر دور فراهم شد.
تفاهم نامه دیگری که در همان سال با بزرگترین دانشگاه علوم انسانی کشور منعقد گردید مربوط به عقد تفاهم نامه مابین موسسه آموزشی عالی اندیشه معین و دانشگاه علامه طباطبایی می باشد که براساس آن زمینه همکاریهای آموزشی و استفاده از ظرفیتهای موجود پیش بینی گردیده است.