قوانین

  • برای حذف تاریخ آزمون آزمایشی تافل، مبلغ 500/000 هزار ریال از محل مبلغ پرداخت شده کسر می گردد.
  • در صورتی که ثبت نام با کارت بانکی غیر همنام با شخص ثبت نام کننده انجام گردیده لطفا مشخصات صاحب کارت را در قسمت توضیحات وارد نمائید.