امکان حذف آزمون آزمایشی وجود ندارد و فقط میتوانید تاریخ آزمون خود را تغییر دهید.