سوالات درس دانش مسائل روز مدیریت جناب دکتر کوشکی

  1. مدیریت چیست و هدف از علم مدیریت چیست؟ تحلیل کنید.
  2. چهار سبک مدیریت را با توجه به دو بعد «توجه مدیر به کارکنان» و «توجه مدیر به کار» را تحلیل و مثال توضیح دهید.
  3. اصل هماهنگی در مدیریت را تحلیل کنید و فرق منابع انسانی با سرمایه‌های انسانی را تشریح نمایید.
  4. انواع ساختار در سازمان را تشریح نمایید.
  5. رهبری را به‌طور کامل توضیح دهید و فرق آن را با مدیریت بیان کنید.
  6. کنترل در سازمان به عنوان یکی از کارکردهای مدیران را تشریح کنید.