دوره اصول و فنون مذاکره حرفه‌ای

سرفصل دروس :

• تعاریف ارتباطات و مصداق‌های آن
• تعریف سطوح مختلف ارتباط: ارتباط با خود، ارتباط با دیگران، ارتباط گروهی
• تصورات نادرست در مورد ارتباطات و مذاکره
• مدل ذهنی مذاکره کننده موفق
• نواع مذاکره
• تضاد در مذاکره
• تعیین هدف
• استراتژی‌ها مذاکره
• آمادگی قبل از جلسه مذاکره
• چارچوب‌ها در مذاکره
• روش‌های تصمیم‌گیری
• تعریف مذاکره برنده – برنده
• منافع و مواضع در مذاکره
• مدیریت جریان اطلاعات در هر دو نوع مذاکره
• مذاکره‌کنندگان سرسخت
• نقطه شروع در مذاکره‌های رقابتی
• برنامه‌ریزی برای مذاکره

برای استفاده از ریکپچا بایستی کلید API را در صفحه ی تنظیمات Quform وارد کنید.