دوره مدیریت ‌‌کسب‌و‌کار‌‌ها در دوران پساکرونا

سرفصل دروس:

• آماده سازی زیرساخت‌های فنی و عملیاتی
• تغییر ساختار سازمانی ‌‌کسب‌و‌کارها
• تغییر فرایندهای کاری متناسب با شرایط دورکاری
• تطبیق روشهای نظارت بر عملکرد کارکنان با شرایط جدید
• ثبت و مستندسازی کلیه اقدامات در قالب یک پروتکل مواجهه با شرایط بحران
• دیپلماسی تبدیل تهدید کرونا به فرصت
• ایجاد و تقویت زیرساخت‌های الکترونیک
• بررسی وضعیت مشاغل در دوران پارادایم کرونا و پساکرونا
• ضرورت توسعه روابط عمومی راهکارهای حفظ مشتریان برای دوران پساکرونا
• ضرورت برندسازی و بسترسازی آنلاین در وضعیت فعلی
• راهکارهای مدیریت و افزایش بهره‌وری منابع انسانی از راه دور
• راهکارهای مدیریت بهینه کارمندان در شرایط دورکاری

برای استفاده از ریکپچا بایستی کلید API را در صفحه ی تنظیمات Quform وارد کنید.