مقدمه رنگ در بازاریابی

مطالعات نشان داده‌اند که رنگ‌ها بر خلق و احساسات افراد تأثیر می‌گذارند؛ اما مشکلی که وجود دارد آن است که این مطالعات تعیین نمی‌کند کدام رنگ چه تأثیری بر کدام خلق و احساس خاص دارد.
رنگ‌ها بر احساسات مشتریان ما تأثیر می‌گذارند، ﻫﺮ ﮐﺪام از رنگ‌ها ﻃﯿﻒ ﺧﺎﺻﯽ از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ادراك ﮐﻠﯽ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه را در ﻣﻮرد ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺤﺖ تأﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ. اگر زبان رنگ‌ها را بدانیم، می‌توانیم با استفاده مناسب و بجا از آنها در طراحی تبلیغات محصول خود، دکوراسیون فروشگاه، بسته‌بندی محصولات، طراحی وب سایت کمپانی، طراحی تابلوی مغازه و بروشورها، نهایت استفاده را از تأثیر روانی آنها بر رفتار مصرف‌کننده ببریم. تحقیقات نشان می‌دهد که یک مشتری در یک شانزدهم ثانیه به یک محصول نگاهی می‌اندازد و از کنار قفسه‌های فروشگاه می‌گذرد. پس اگر بتوانیم رنگی را به کار ببریم که جلب توجه نماید، او را وادار کرده‌ایم که با دقت بیشتری نگاه کند، چون چشم ما به طرف رنگ‌ها کشیده می‌شود. درک عمیق‌تر معنی رنگ‌ها به ما کمک می‌کند که ترکیب مناسبی از آنها را انتخاب کنیم. همچنین با توجه به عملکرد و مقیاس فضای مورد نظر (فروشگاه، رستوران، کافی‌شاپ، بانک و …) می‌توان رنگ‌پردازی کرد که این رنگ‌پردازی شامل سقف، دیوار، کف، پرده‌ها و مبلمان می‌شود.

رنگ در بازاریابی,بازاریابی,اندیشه معین,بازار بزرگ ایران,ایرانمال,ایران مال

ادراک مغز از رنگ ‌ها

رنگ‌ها و شیوه‌ای که مغز انسان این رنگ‌ها را درک و تحلیل می‌کند، می‌تواند سرنوشت تبلیغات شما را رقم بزند. تحقیقات زیادی به اثبات تأثیر رنگ در تبلیغات پرداخته‌اند.
رنگ‌ها هم به‌طور محسوس و هم به‌طور زیرکانه و نامحسوس روی ادراک ما اثر می‌گذارند. رنگ محصول می‌تواند به ما این حس را القا کند که آیا این محصول تازه است یا خیر؟ یا حتی می‌تواند اثربخشی یک دارو را بیشتر کند! برای مثال رنگ آبی برای داروهایی که نقش آرام‌بخش یا خواب‌آور دارند، استفاده می‌شوند تا علاوه بر اثرگذاری دارویی، از طریق رنگ هم به شما تلقین کنند که آرامش بیشتری پیدا کرده‌اید.

کاربرد رنگ‌ ها در بازاریابی و تبلیغات

چطور رنگ‌ها ما را مجبور به خرید می‌کنند؟
ﯾﮏ ﻣﺸﺘﺮي در ﮐﻤﺘﺮ از 90 ﺛﺎﻧﯿﻪ، ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را در ﻣﻮرد ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ و در 62 ﺗﺎ 90 درﺻﺪ ﻣﻮارد، رﻧﮓ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﻧﺘﯿﺠﻪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ رﻧﮓ، ﺣﻮزه‌اي ﺿﺮوري در یک کسب و کار بین‌المللی است. زیرا رنگ‌ها ارتباط مستقیمی با تصمیم خرید مشتریان دارند. رنگ، اولین دلیل ۸۵٪ از مشتریان برای انتخاب چیزی‌ است که می‌خواهند بخرند. ۹۰٪ تصمیمات ناگهانی خرید هم براساس رنگ آن کالا انجام می‌شود.
تحقیقات روی رفتار مصرف‌کننده، روابط مشخصی بین تصمیم به خرید مشتری و رنگ‌های خاص پیدا کرده‌اند. شما هم می‌توانید هنگام برندسازی از این ارتباطاتِ اثبات‎شده استفاده کنید. در واقع رﻧﮓ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﯽ‌ﺷﻮد و اﺑﺰاري ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﺮاي ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻧﻔﻮذ و ﺗأﺛﯿﺮ ﻓﺮاواﻧﯽ دارد.
مشتریان به رنگ‌هایی که در تبلیغات می‌بینند، واکنش احساسی نشان می‌دهند. این واکنش‌های احساسی از برخی از انتظارات نشأت می‌گیرد. بخشی از این انتظارات به این دلیل است که مشتری برآورد می‌کند بین تصویر آن رنگ و برند مذکور چقدر تناسب وجود دارد.
ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ به دلیل ﺳﺎﺧﺘﺎر ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺣﺎﻓﻈﻪ، در ذﻫﻦ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ. ﺑﺎزارﯾﺎﺑﺎن از رﻧﮓ ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد رواﺑﻂ ﻗﻮي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﭼﯿﺰي نیاز دارﯾﻢ، اﯾﻦ، ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﺎ ﺧﻄﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. در ﺟﻬﺎن رﻗﺎﺑﺘﯽ اﻣﺮوز، ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺮﻧﺪ و رنگ‌ها اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﯾﺎﻓﺘﻪ‎اﻧﺪ. رنگ‌ها از دو ﺟﻬﺖ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﻓﺮاوان دارﻧﺪ:
• اﯾﺠﺎد ﻗﺪرت ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺮﻧﺪ
• ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮﻧﺪ

ﻗﺪرت ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺮﻧﺪ، ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪ در ﻣﯿﺎن رنگ‌های ﻣﺘﻨﻮع اﺳﺖ. ﺑﺎزارﯾﺎﺑﺎن از ﺗﺮﮐﯿﺐ رنگ‌ها و شکل‌ها اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﻧﺪي را ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺮف ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻮده و ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ارﺗﺒﺎط را ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮي ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ.
دﺳﺘﮑﺎري ﻣﻨﺎﺳﺐ رنگ‌ها، ﺧﺮﯾﺪاران را ﻗﺎدر ﻣﯽﺳﺎزد ﺗﺎ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را در ﻣﯿﺎن ﻫﺰاران ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ و ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﻨﺪ. ﭘﺲ از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ، ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ رﻧﮓ ﻋﻼﻣﺖ ﺗﺠﺎري ﺧﻮد را به منظور ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺤﺼﻮل، ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ.
رنگ‌ها، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻗﺪرت ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺮﻧﺪ، وﯾﮋﮔﯽ ﺷﺮﮐﺖ را ﻧﺸﺎن داده و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ را ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ. رنگ‌های ﺑﺮﻧﺪ، ارﺗﺒﺎط ﻣﺤﺼﻮل ﺷﺮﮐﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺎص آن را ﻧﺸﺎن می‎دهد.

رنگ در بازاریابی,بازاریابی,اندیشه معین,بازار بزرگ ایران,ایرانمال,ایران مال

دسته‎ بندی رنگ‌ ها

• رنگ ‌های گرم
• رنگ ‌های سرد
رنگ ‌های گرم: قرمز، نارنجی، زرد و انواع ترکیبات این رنگ‌ها، رنگ گرم محسوب می‌شوند. این رنگ ‌ها انرژی‌بخش، شادی‌آور، اشتیاق‌آور و مثبت هستند.
رنگ‌ های سرد: سبز، آبی، بنفش و انواع ترکیبات آنها جزء رنگ‌های سرد به‌حساب می‌آیند. این رنگ‌ها آرامش‌بخش‌تر، حرفه‌ای‌تر و عمیق‌تر از رنگ‌های گرم هستند.
رنگ‌ های خنثی: ممکن است رنگ‌های خنثی کمتر جلب ‌توجه کنند، اما در برندسازی اهمیت بالایی دارند، چون باعث می‌شوند بین رنگ‌های اصلی تعادل ایجاد شود تا ترکیب آنها همان حسی را به مخاطب منتقل کند که می‌خواهیم. رنگ‌های خنثی هم معانی خاص خود را دارند که باید از آنها آگاه باشید.

تلاش‌های بی‌شماری برای دسته‌بندی پاسخ‌دهی به مشتری بر اساس رنگ‌های مختلف انجام شده‌ است:

بازاریابی رنگ,دانشگاه اندیشه معین

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوماهمیت رنگ در برند
برند یکی از مهم‌ترین مباحث در زمینه مفهوم رنگ است. تلاش‌های فراوانی جهت طبقه‌بندی واکنش مصرف‌کننده به رنگ‌های مختلف انجام شده است. اما حقیقت امر این است که رنگ به تجارب شخصی افراد بسیار وابسته است و انتقال احساس و برداشت خاص از یک رنگ به صورت جهانی دشوار است. اما الگوهای پیامی بسیاری در مفهوم رنگ وجود دارد.
برخی از مطالعات نشان می‌دهند که مغز ما برندهای قابل شناسایی را ترجیح می‌دهد که باعث می‌شود رنگ اهمیت ویژه‌ای در ویژگی برند داشته باشد. حتی پیشنهاد شده که کسب ‌و ‌کارهای نوپا رنگی را برای لوگو انتخاب کنند که آنها را از سایر رقیبان خود متمایز سازد. (مثلاً اگر کلیه رقیبان از رنگ آبی در برند خود در زمینه کسب و کارتان استفاده می‌کنند، شما رنگ بنفش را انتخاب کنید).
براساس مطالعات محققان، زمانی که وقت انتخاب “صحیح‌ترین” رنگ می‌رسد، پیش‌بینی واکنش مصرف‌کننده به رنگ انتخابی که با محصول در تناسب باشد، بسیار مهم‌تر از خود رنگ است. از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

رنگ و فرهنگ

اﻓﺮاد داراي فرهنگ‌ها و ﻣﺬاﻫﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ، دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رنگ‌ها دارﻧﺪ. رﻧﮕﯽ ﮐﻪ داراي ﻣﻌﻨﯽ ﺧﺎﺻﯽ در ﯾﮏ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻣﺬﻫﺐ اﺳﺖ، ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﻨﺎي کاملاً ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ در ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻣﺬﻫﺐ دﯾﮕﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم فرهنگ‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ، رنگ‌های ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ. در ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت، درﺟﻪ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ رنگ‌ها در فرهنگ‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ در 11 ﮐﺸﻮر ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. در ﻣﺠﻤﻮع، رﻧﮓ آﺑﯽ در 8 ﮐﺸﻮر ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ را داشته و در ﺳﻪ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮ، رده دوم را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده است.

منابع:

• حمیداوی، عماد. (1393). کاربرد روانشناسی رنگ در بازاریابی و تأثیر آن بر موفقیت تبلیغات و طراحی برند، کنفرانس بین‎المللی توسعه و تعالی کسب و کار، تهران.
• http://mrvisitor.ir
• https://99designs.com
• https://taskulu.com
• http://www.resanehlab.com
• http://mimos.ir
• https://www.asriran.com