رویکردهای نوآورانه در رهبری سازمانی دکتر صبور طینت

دانش‌پذیر ارجمند؛

ضمن آرزوی موفقیت در تمامی مراحل کار و زندگی تقاضا داریم با تکمیل فرم زیر ما را در جهت ارتقاء سطح کیفی خدمات آموزشی، برگزاری دوره‌ها و سایر خدمات قابل ارائه در این مؤسسه یاری فرمایید.

با تشکر