الف ) مدرس

ب) محتوا

ج) سازماندهی و اجرای دوره

درصورت تمایل موارد زیر را تکمیل نمایید: