یکی از واحدهای زیر مجموعه مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل بخش توسعه کسب و کار است که با هدف توسعه فعالیتهای آموزشی و بهره برداری بهینه از فضاهای آموزشی در جهت واگذاری امکانات و عقد تفاهم نامه های آموزشی و اجرایی فعالیت می نماید.