قوانین

  • برای حذف و یا تغییر تاریخ آزمون آزمایشی تافل مبلغ 500/000 هزار ریال از مبلغی که پرداخت شده است کسر می گردد.
  • اگر صاحب شماره کارت بانک شخص دیگری می باشد در قسمت توضیحات مطرح کنید.