سرفصل دروس

• تحلیل چندسطحی تأثیر کرونا (تأثیر بر زندگی، ‌‌کسب‌و‌کارها، روابط خانوادگی و…)
• استراتژی‌های فراسازمانی مدیریت بحران (تحلیل نقش دولت در مدیریت منابع انسانی ‌‌کسب‌و‌کار‌‌ها)
• استراتژی‌های کلان سازمانی مدیریت بحران
• استراتژی‌های خاص منابع انسانی مواجهه با بحران
• بررسی پیش‌نیازهای بهره مندی از استراتژی‌های مدیریت بحران منابع انسانی در شرایط بحراان
• بررسی موردی تجربه مدیریت منابع انسانی ‌‌کسب‌و‌کار‌‌های موفق‌‌ایرانی برای مواجهه با بحران
• چالش‌های دورکاری و استراتژی‌های مدیریت بهینه‌‌این چالش‌ها
• تحلیل رفتاری عملکرد مدیران در دوران بحران
• لزوم بازنگری در قوانین کار

برای استفاده از ریکپچا بایستی کلید API را در صفحه ی تنظیمات Quform وارد کنید.