برخی منابع پرکاربرد در کتابخانه موسسه آموزش عالی اندیشه معین در قسمت زیر معرفی می گردد

اين کتابخانه با ظرفيت 2000 جلد کتاب فارسي، انگليسي، کتب صوتي و با بهره مندي از منابع آموزشي ارزشمند در حوزه هاي مديريت کسب و کار،
خرده فروشي، مالي، بازاريابي و فروش، مراکز تجاري چندمنظوره و…، دسترسي به منابع اطلاعاتي مورد نياز دانش پذيران را تسهيل نموده و مرجع مناسبي براي دستيابي به پاسخ سوالات دانش پژوهان مي باشد.کتاب‌های معرفی شده در کتابخانه مؤسسه آموزش عالی آزاد اندیشه معین موجود و امکان استفاده فیزیکی از آن‌ها میسر می‌باشد

بازاریابی و فروش

ردیفعنوان کتابشماره کنگرهنویسنده
1 ‏‫استراتژی فروش کالا در پایدار‌سازی مشاغل‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1390 10ج27م/5386 HFسید احمد قاسمی،حمید آیتی
2استراتژی قیمت‌گذاری1391 5الف2ه/ 5416 FHد هالدن، مارک برتون؛
ترجمه: مهدی خادمی گراشی، مهسا منشی
3 استراتژی بازار‌شناسی و تحقیقات بازار‏‫‭HF ۵۳۸۶‏‫‭/ق۲م۳ ۱۱.ج ۱۳۹1‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬سیداحمد قاسمی، حمید آیتی
4 استعداد فروش: ۴۰ نگرش علمی در مورد فروش1395 5الف87ج/ 25/ 5438 HFجونز، گراهام
5 اصول و مبانی فروش حرفه‌ای‏ HF /‏‫۵۴۳۸‬‭‏‫‭/۲۵/ش۷‮الف‬۶ 1391 ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬محمد شفیع‌خانی
6 اصول و مدیریت بازاریابی خدمات1389 6الف2ل/ 5/ 9981 HDلاولاک‌، ک‍ری‍س‍ت‍وف‍ر
7اصول جامع تحقیقات بازاریابی61395الف 9ه/ 2/5415 HF هیگ، پل ان
8افزایش فروش در شرایط رکود و بازار دشوار : بیست راهبرد فروشندگان برتر جهت ترغیب مشتریان محتاط به خرید1391 7الف17و/ 25/ 5438 HFوالپر، رن
9بازاریابی حسی21389ب 5الف/ 1255/5415 HF شاز اسمیلانسکی
10بازاریابی خودانوش ترابی
11بازاریابی فروشگاهی21394ب 3م/ 165/5415 HFمحمود محمودیان، جواد حسینی، جواد حسینی، محمدعلی خراسانی
12ب‍ازاری‍اب‍ی‌ گ‍ردش‍گ‍ری‌ G۱۵۵‬ ‭/آ۱‏‫‭ل۲ ۱۳۸0‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ل‍س‌ ل‍وم‍س‍دن‌ ‌
13بازاریابی و زندگی با مدیریتHD37‬ ‭/ف2‏‫‭د476 ۱۳93‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬پرویز درگی
14 بازاریابی مبتنی بر ارزش1387 2ب9د/ 13/ 5415 HFپیتر دویل
15 پرسه‌زنی و زندگی روزمره ایرانی: تاملی بر مصرف مراکز خرید1391 4پ2ک/ 119 HTعباس كاظمی
16تحقیقات بازاریابی1392 3ت2م/2/415 HFنارش مالهوترا
17تحقیقات بازاریابی1394 3ت/2/5415 HFدیوید آکر...[و دیگران]‏‫؛ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
ترجمه: کامبیز حیدرزاده، بنفشه گلیور، مونا صادقیان‬
18تحقیقات بازاریابی با رویکرد کاربردی1394 3ت9و/2/5415 HFپینگالی ونوگپال
19 تحقیقات بازاریابیبروس رن، رابرت استیونز، دیوید لودون
20101 تکنیک برای جذب و حفظ مشتری 1385 4ص8الف/5/5415 HFوش‍ت‍ه‌ رن‍ه‌ ای‍ون‍س‍ون‌؛
ترجمه: ام‍ی‍ر ت‍وف‍ی‍ق‍ی‌
21چهل گفتار پیرامون ارتقای مهارت‌های بازاریابی1392 9چ 44 د/5415 HFپرویز درگی
22چهل گفتار پیرامون ارتقای مهارت‌های فروش91392چ 4د/ 4/5438 HFپرویز درگی
23ذهن مصرف‌کننده9د2م/32/5415 HFنویسنده پپ مارتینز؛
ترجمه: احمد روستا،‌ پرویز علیلو.
24 ۱۰۱ راه‌ ب‍رای‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ک‍الاHF۶۱۴۶ ‭/آ۷۵‏‫‬‭ھ۴ ۱۳۷۸‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬گ‍ادف‍ری‌ ه‍ری‍س‌، گ‍رگ‍ری‌ ه‍ری‍س
25رفتار مصرف‌کننده 1393 7ر8م/5415HFجان موون، میشل مینور
ترجمه: کامبیز حیدرزاده
26رفتار مصرف‌کننده 1388 7ر8م/32HFج‍ان‌ س‍ی‌. م‍وون‌، م‍ی‍ش‍ل‌ اس‌. م‍ی‍ن‍ور
27رفتارشناسی ایرانیانکیومرث فلاحی
2890روز تا موفقیت 91395ن 86ه/ 13/5415 HFمارک هوکسی
ترجمه: امین اسداللهی
29 ساماندهی خرده‌فروشی و اثر آن بر فروش سامان‌نیافته1392 2س9ر/ 5469 HFتوماس ریردون، اشوک گولاتی
30صبح جادویی برای بازاریابان شبکه‌ای1395 65الف5ف/ 575 BFهال الرود، پت پترینی
31 طراح‍ی‌ اس‍ت‍رات‍ژی‌، ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ و م‍ه‍ارت‌ه‍ای‌ ف‍روش‌ و ف‍روش‍ن‍دگ‍ی‌ ح‍رف‍ه‌ای‌1382 4ط8ب/25/ 5438 HFم‍ح‍م‍د ب‍ل‍وری‍ان‌ت‍ه‍ران‍ی
32عصر بازاریابی1393 6ع /5415 HFجرمی کوردی
33عصر سوم بازاریابی: از محصول محوری به مشتری محوری به انسان محوری1392 6ع2ک/5415 HFفیلیپ کاتلر، هرماوان کارتاجایا، ایوان ستیاوان
34 ع‍لائ‍م‌ ت‍ج‍اری‌ و ن‍ش‍ان‍ه‌ه‍ای‍اس‍اب‍ورو ک‍ووای‍ام‍ا
35 فروش در دوران بحران: رازهای چگونه فروختن در زمانی که هیچکس خریدار نیست35ف15ه/25/ 5438 HFتام هاپکینز
ترجمه: احمد روستا
36فروش در دنیای معاصر: ارتباط پایدار، ارش آفرینیجانستون، مارک وی
ترجمه: احمد روس‍ت‍ا، کامبیز حیدر‌زاده، نیما شجاعی
37 فنون مذاکرات تجاری (راهنمای کاربردی)91391ف 4ه/ 6/58HD چارلز ادیسون‌هریس
3842 قانون طلایی بازاریابی91391چ 97ل /5415HF لورا لول
39قلاب شده (چگونه محصولاتی بر مبنای عادت مشتریان بسازیم؟)81396ق 9الف/ 153/5415 HFنیر ایال، رایان هوور
ترجمه: امین اسداللهی، مریم عبدلی
40قیمت‌گذاری به زبان ساده91393ق 8ب/ 5/5416 HFمحمد بلوریان‌تهرانی
41مباحث و موضوعات بازاریابی خدمات با نگرش بازار ایران21394م 4د/ 5/9980 HFپرویز درگی
42مبانی مدیریت بازاریابی21383م 2ک/ 13/5415 HFفیلیپ کاتلر
ترجمه: دکتر عباس پارسئیان
43مدیریت استراتژیک بازاریابیالکساندر چرنو
ترجمه: الهام فریدچهر
44مدیریت بازاریابی 21391م 2ک/ 13/5416 HF فیلیپ کاتلر، کوین‌لین کلر‬؛
ترجمه: احمد راه‌چمنی، مجید صفائی، افشین فتح‌اللهی‌کهنه‌شهری
45مدیریت بازاریابی خدمات 41394م 4گ/ 5/9980 HFکریستین گرونروس؛
ترجمه: کامبیز حیدرزاده، مجید میرویسی
46مدیریت فروشبارتون‌ه. ویتس ترجمه: محمد ابراهیم گوهریان، فاطمه نورانی
47مدیریت فروش و فروش حضوری با نگرش بازار ایران41390م 4د/ 4/5438 HFپرویز درگی
48 مدیریت تبلیغات بازاریابی (روش‌ها و راهبردها) بر مبنای دیدگاه ارتباطات یکپارچه بازاریابی (IMC)1388 4م 9 ب/123/ 5415 HFحمیدرضا بیرانوند
49 مصرف‌کنندگان جدید فضاهای خرید شهری1392 5ح 9 الف/ 335 TXمهدی حسین‌آبادی
50نایافته‌های رفتار مصرف‌کننده: ناشناخته‌های تحقیق بازار، حقایقی در مورد مصرف‌کنندگان و روان‌شناسی خرید2ن44 گ/32/ 5415 HFفیلیپ گریوز‏‫‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
ترجمه: احمد روستا، نیما شجاعی
51نور و مارکتینگ91392ن 4د/ 12615/5415HF پرویز درگی
52هنر تاثیرگذاری و فروش9ه 9ک/ 25/5438 HFدکتر احمد روستا، بیان اله رمضانی
53 هوش تجاری: رویکردی مدیریتیافریم توربان
ترجمه: محمدرحیم اسفیدانی، روح‌الله نوری
54هوش فروش51397الف 73ب/ 25/5438HF جب بلانت
ترجمه: امین اسداللهی، محمدرضا اردهالی
55هوشمندی رقابتی و هوشمندی بازاریابی91391ه 4د/ 13/5417HF پرویز درگی

طراحی و طرح‌ریزی

ردیفعنوان کتابشماره کنگرهنویسنده
1از بازار تا مگا مال: تحلیل فضاهای تجاری-تفریحی و فراغتی1391 4الف9آ/6218NAایران آهور
2آشنایی با مهم‌ترین درختان، درختچه‌ها و پیچ‌های زینتی1391 5آ4م/435SBنجم‌الدین مرتضوی، سیده فرحناز طالبی
3اصول راه‌اندازی و اجرای موفق یک فروشگاه1391 57الف9د/5429HF جیم دیون
ترجمه: وحید نثائی، زهره چکنی
4اصول طراحی فضا (به انضمام مقررات معماری و شهرسازی)1389 6الف2ع/2750NA تالیف و ترجمه حمیدرضا عامری‌سیاهویی
5اصول طراحی نما6الف4د/2840NAمهدی دریانی
6اصول مدیریت چمن1391 6الف4ک/433 SBنیک کریسشنز
ترجمه: علی نیکبخت، ابراهیم کیانی، نعمت‌الله اعتمادی
7اصول مدیریت فروشگاه (مدیریت فروش فروشگاه‌ها و شرکت‌ها)1391 6الف5آ/5429HF محمود آساچی
8 اصول طراحی هتل ایران - جهان6الف7ج/7800NAامین جعفری، تبسم بیکایی
9 اصول طراحی و چیدمان فروشگاهی، با تمرکز بر نوع‌شناسی خرده‌فروشی1389 2ن4ف/ 2159 NKوحید نثائی
10الفبای روانشناسی محیط برای طراحان7الف2پ/353 BFجهانشاه پاکزاد، حمیده بزرگ
11باغ ارمحمیدرضا شریف
12باید و نبایدها در طراحی فضای سبز باغ، پارک و ویلا2ب9پ/37/ 469 SBاسماعیل پیش‌بین
13برنامه‌ریزی و طراحی برای پیاده 4ب/5/ 279 TEسازمان برنامه‌ریزی منطقه‌ای سن‌دیه‌گو
14 برنامه‌ریزی فضای بازی کودکان یا بازیکده‌های شهری1393 4ب 9ن / 7425 Gعلیرضا نوروزی، مهین نسترن
15تاریخ معماری جهان1387 2ت9چ/200NA دی. ک. چینگ
ترجمه: محمد احمدی‌نژاد
16تاریخ و معماری باغ فتح‌آباد1393 18ت/13DSR گروه مولفین تاریخ علیرضا هاشمی‌نژاد ...[و دیگران]
17چشم‌اندازهای جدید: کافی‌شاپ و رستوران‌5چ5م/7860NA آرین مستعدی
ترجمه: کامروا ابراهیمی
18چمن (شناسایی، کاشت و نگهداری)1394 99چ28ص/43SB محمدرضا صالحی سلمی
19خاک‌شناسی عمومی1391 2خ8ر/591S حسن رمضانپور
20درختان شهری 1392 4د6م / 45/ 472 SBعلی برادران راد
21درختان و درخچه‌های زینتی در منظر 1392 4د6م / 45/ 472 SBمنصور مطلوبی
22 راهنمای نورپردازی مکان‌های شهری1390 2ر 2 پ/ 7703 THجهانشاه پاکزاد، الهام سوری
23راه‍ن‍م‍ای‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ و داش‍ت‌ درخ‍ت‍ان‌ زی‍ن‍ت‍ی‌ در ف‍ض‍ای‌ س‍ب‍ز1384 2ر 9ر / 435 SBغ‍زال‍ه‌ روح‍ان‍ی‌
24راهنمای شناسایی و کاربرد ۲۲۰ درخت و درختچه زینتی ویژه فضای سبز مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر1393 2ر9ش/435SB سلمان شوشتریان،‌ ریحانه پژوهشگر
25 رستوران5ر5آ / 855/ 7855 NAپیروز آشوری، کسری طالبیان، با همکاری نیما طالبیان، مهدی آتشی، سیما نبی‌زاده
26 رنگ و ارتباطات1388 9/ 3ب/ 1548 NKحمیدرضا بختیاری‌فرد
27 روانشناسی کاربردی رنگ‌ها (پنتون)1388 9آ9ر/789 BFلئاتریس آیزمن
ترجمه: روح‌الله زمزمه
28شهربازی: فضاهای کودکانه‌ وسیع9ش4ب/425GVکارلز بروتو
ترجمه: لیلا پهلوان‌زاده
29ضوابط و مقررات طراحی استادیوم‌های ورزشی9ض4گ/415GVیوسف گرجی‌مهلبانی، حمید عبدی‌راد
30طراحی داخلی 4ط9چ/2850NAفرانسیس دی.کی.چینگ، کورکی بینگلی
ترجمه: لیلا رضایی
31طراحی داخلی چیست؟ 1392 6م45ب/2850NA گریم بروکر، سالی استون
ترجمه: حمیدرضا انصاری، سید یحیی اسلامی
32طراحی داخلی واحدهای تجاری از طراحی تا دکورآسیون36ط4ب/2850NAسید میلاد برکاتی
33طراحی ساختمان‌های تجاری با AutoCad20101389 46 الف 2 الف/5/345TA Daniel Johan Stine
ترجمه: اردشیر اطیابی
34طراحی مکان‌های اداری و تجاری4ط4ب/6230NAکارلس بروتو، خاکوبو کروئل، امبر آکراسا ترجمه: فهیمه رحمتی
35طراحی نورپردازی برای محیط‌های آموزشی1388 4ط6م/3243مریم معیری‌نیا
36طراحی و اجرای محوطه1393 4 ط 4 پ/5/2540NAمهدی پرنا
37 طراحی فضاهای تجاری: اصول و مبانی معماری1390 4ط 27ر/ 4311 THالناز رحیمی
38طراحی رستوران و کافی‌شاپ4ط5م/5/945TX آرین مستعدی
39 فروشگاه‏‫‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1391 4ف5آ/6220 NAپیروز آشوری، کسری طالبیان، با همکاری نیما طالبیان، مهدی آتشی، سیما نبی‌زاده
40فروشگاه؛ راهکارها و نکته‌ها1390 4ف2ب/5429HF ولف ستیلا باسقی
41 فضای سبز و مبلمان شهری1391 6ف 24ب / 9052 NAافسانه بافنده ‌اسلامدوست
42کتاب جامع کودهای زیستی1389 2ک 65405 Sام.کا.رای
ترجمه: حسین صباحی
43کاربرد GIS در شهرسازی و برنامه‌ریزی شهری براساس نسخه ARC GIS10214ه / 100 JSویلیام هاکسهولد، اریک فلاور
ترجمه: محسن بهادر
44گل برای باغچه‌های ایرانی و فضای سبز‏‫‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1392 8گ9ک/9/404SBهرمزدیار کیان‌مهر
45گ‍ل‍ک‍اری‌1384 8گ9پ/405 SBاسماعیل پیش‎بین
46مبانی برنامه‌ریزی و طراحی مراکز تجاری2م4ف/ 5430 HFمصطفی فرزام شاد
47مبانی برنامه‌ریزی و طراحی معماری فضاهای زیر زمینی و کاربری های تجاری، اداری و درمانی4ف 7م/2542/NAمصطفی فرزام شاد
48مبانی شهرسازی ایرانی اسلامی1393 2م7ظ/1480NAداریوش ظفری، حسن مرادی، محمدحسین حسینی
49م‍ب‍ان‍ی‌ طراح‍ی‌ ن‍ورپ‍ردازی‌: اصول و روش‌های روشنی بخشی معمارانه فضا1387 2م2ک/7703THم‍ارک‌ ک‍ارل‍ن‌، جیمز بنیا
ت‍رج‍م‍ه:‌ م‍ح‍م‍د اح‍م‍دی‌ن‍ژاد
50مجتمع تجاری1392 27م16ط/2750 NAنیما طالبیان، مهدی آتشی، سیما نبی‌زاده؛ زیر نظر کتابکده تخصصی معماری و شهرسازی کسری
51مجموعه سؤالات طبقه‌بندی شده کنکور گرافیک34م8ی/2353 LBمحمد یگانه
52مدرن گرافیک1388 4م48ر/1001NCمجیدرضا رستمی
53 معماری فضا: مبانی، روش‌ها و تمرین‌های کاربردی در فضای داخلیمهدی علیرضایی، سمیه ابراهیمی
54 معماری همساز با اقلیم اصول طراحی زیست‌محیطی در مناطق گرم61389م2ک/153 THهالگر کاک‌نیلسن
ترجمه: فرزانه سفلایی
55معماری سبز1393 39م الف/ 880 THادواردز برایان
ترجمه: محمدرضا مثنوی
56معماری فرآیند زیستی6م9س/2540NAخاویر سنوزیان
ترجمه: سامان صادقی
57معماری محوطه و طراحی فضای سبز6م2ح/412 SB طیبه حافظیان
58معماری منظر1392 6م4س/472SBعاطفه سریری؛ با همکاری نیما طالبیان، مهدی آتشی، سیما نبی‌زاده
59معماری منظر: درمدی بر تعریف ها و مبانی نظری 13991 6م7ت/472SBحسن تقوایی
60معماری و حریقتالیف کورکی بینگلی
ترجمه و تدوین: حسن محمدی
61مقررات ملی ساختمان(عایق‌بندی و تنظیم صدا)1390 7م 9الف/ 3402 KMHدفتر امور مقررات ملی ساختمان
62 مکان‌های عمومی فضاهای شهری ابعاد گوناگون طراحی شهری2ک6ف/9053NAمتیو کارمونا
ترجمه: فریبا قرائی، مهشید شکوهی، زهرا اهری، اسماعیل صالحی
63 نمایشگاه‌های تجاری: اصول و شیوه‌‌های مدیریت1392 8ن 85 ب/ 396 Tمحمد بلوریان‌تهرانی
64نور و نورپردازی
65نور، رنگ و صدا در هنر، معماری و شهرسازی9ک9ن/8219Nهرم پی
ترجمه: محمد مهدی محمودی
66نورپردازی و امنیت شهری1394 9ن8ع/7703THرحیم غلامحسینی، ابوالفضل مشکینی
67نور درمعماری داخلی9ن2ک/2794NA فاطمه کاتب
68 ه‍رس‌ ب‍ه م‍ع‍ن‍ی‌ ه‍رس‌1384 4ه9پ/125 SBاسماعیل پیش‌بین

عمومی

ردیفعنوان کتابشماره کنگرهنویسنده
1استانداردهای کتابخانه تخصصی ایران1390 5الف2آ/675Z شیرین تعاونی (خالقی)
2آشنایی با نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها5آ/5650HD مرکز آموزش مدیریت دولتی
3‏‫۱۷ اصل کار تیمی (ویژگی‌های یک همکار تیمی)‏‬‏‫: چگونه باشیم تا هر تیم کاری طالب ما باشد‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬7ه25م/66HD جان ماکسول
ترجمه: مرتضی ذوالانوار
4 اص‍طلاح‍ن‍ام‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ س‍ه‌ زب‍ان‍ه‌، ف‍ارس‍ی‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ع‍رب‍ی‌1385 6الف 8 ی/ 695 Zف‍ری‍ب‍رز خ‍س‍روی‌، ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ ن‍رگ‍س‌ ق‍دی‍م‍ی‌
5 اص‍طلاح‍ن‍ام‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ س‍ه‌ زب‍ان‍ه‌، ف‍ارس‍ی‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ع‍رب‍ی‌1385 6الف 8 ی/ 695 Zف‍ری‍ب‍رز خ‍س‍روی‌، ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ ن‍رگ‍س‌ ق‍دی‍م‍ی‌
6 اص‍طلاح‍ن‍ام‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ س‍ه‌ زب‍ان‍ه‌، ف‍ارس‍ی‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ع‍رب‍ی‌1385 6الف 8 ی/ 695 Zف‍ری‍ب‍رز خ‍س‍روی‌، ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ ن‍رگ‍س‌ ق‍دی‍م‍ی‌
7اطلاع‌رسانی در مورد ریسک1396 7الف 9 ل/ 68/10T لوندگرن، رجینا ای
ترجمه: انجمن مدیریت سبز ایران
8امتداد زمان (جستاری در پیام منزل)1394 5ک8ز/104 BPمهدیه کسایی‌زاده
9آنچه در دانشگاه‌های ایران آموزش نمی‌دهند! 8آ27الف/5386HF رامین احمدی
10 اولویت‌های پژوهشی سازما‌ن‌های اجرایی کشور و دانشگاه علامه طباطباییبه کوشش معاونت پژوهشی دانشگاه
11پارادایم‌های نوین توسعه روستایی (سیاست‌ها و حکمروایی)1393 58ر 8 ع /49 HNمحمدرضا رضوانی
12پوستر از خود: رنگ پنجم1386 9 پ/ 1820 NCگروه رنگ پنجم
13تاریخ فرهنگ ایران 8ن 98ن /13 DSR رضا نوری شادمهانی
14تحلیل محتوای درسی1388 3ت5ح/3045LB نرگس حسن‌مرادی
15تدریس حرفه‌ای: مبانی، مهارت‌ها و راهبردها1393 4ت9ی/1025LB محمدیوسف زاده، یحیی معروفی
16ترجمه مکاتبات و اسناد 1390 8ج2ف/2/1498PEعلیرضا جلیلی‌فر، مهران معماری
17 تفاسیر قرآن کریم:‌ (مقدمه‌ای بر مفتاح‌التفاسیر) 71386ت 3ر/ 90 BPمجتبی رحماندوست
18تغذیه ورزشی پیشرفته1390 9ب4و/361TX دن بناردت
ترجمه: اکبر اعظمیان‌جزی ... [و دیگران]
19جنین‌شناسی قرآن و مسلمان شدن چند پروفسور جنین‌شناس1387 9ب885ج/104BP عبدالکریم بی‌آزار‌شیرازی
20چگونه جهان را تغییر دهیم8چ8ف/831HMجان‌پل فلینتوف
ترجمه: مهرناز شیرازی‌عدل
21چگونه در عصر دیجیتال عقب نمانیم8چ2چ/851HM تام چتفیلد
ترجمه: ندا شادنظر
22چگونه شغل دلخواه‌مان را پیدا کنیم8چ4ک/7/5382HD رومن کرزناریک
ترجمه: صنوبر رضاخانی
23چگونه کم‌تر نگران پول باشیم8چ4آ/221HG جان آرمسترانگ
ترجمه: ندا شادنظر
24ح‍رک‍ات‌ اص‍لاح‍ی‌ و ورزش‌درم‍ان‍ی‌1384 27ک4ح/489RC م‍ی‍رم‍ح‍م‍د ک‍اش‍ف‌
25دورکاری: چگونه دفتر کار موفقی در خانه داشته باشیم1389 9د/2333HD گروه متخصصان مدیریت
منا محمدی هاشمی، یاور متین
26راه‍ن‍م‍ای‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌ در ورزش‌1379 9پ4و/361TX م‍ری‍ل‍ی‍ن‌ پ‍ی‍ت‍رس‍ن‌، ک‍ی‍ت‌ پ‍ی‍ت‍رس‍ن‌
ت‍رج‍م‍ه‌: پ‍روان‍ه‌ دادب‍خ‍ش‌
27راهنمای کاربردی ARC GSI 10سارا سنجری
28رقص عقاب‌ها7ر653م/615HB امیرحسین مظاهری سیف
29روانشناسی صنعتی و سازمانی9ر9م/8/5548HF علی مهداد
30‏‫روان‌شناسی صنعتی / سازمانی رویکرد کاربردی‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬8آ9ر/8/5548HFمایکل جی‌.آموت
ترجمه: جهانبخش صادقی
31زبان صورت (با نگرش کاربردی) محسن عبداللهیان
32سازمان یادگیرنده (مبانی نظری الگوی تحقق و سنجش)2 س2س82 /58 HDدکتر مهدی سبحانی‌نژاد، بهنام شهائی، علیرضا یوزباشی
33سالم زیستن با غذای سالم1385 6ن9الف/725 TX پونه نصیری
34سیستان: خواستگاه مدنیت و شهرنشینی در شرق ایران1389 9س92الف/384 HTعیسی ابراهیم زاده
35شناخت روحیات ملل86ح1آ/155G اصغر حیدری
36عربی در سفر 4ع5الف/6115 PJحسن اشرف الکتابی
37علم و فناوری در چین1392 8ع 9 چ /127Q آکادمی علوم چین (CAS)
38غذاهای دریایی و سلامتی1386 4ع2ن/5/5565 TXجویس نتل‌تون
ترجمه: حسین عمادی، ژاله خوشخو، داوود بهزادی
39فرهنگ عامه 4ف 8 ت/66GR احمد تمیم داری
40فرهنگ عربی – فارسی یوسفی 21388 9ی2ف/6636 PJحسین یوسفی(آملی)
41ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ص‍ور اص‍طلاح‍ات‌ ف‍ن‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌- ف‍ارس‍ی‌- آل‍م‍ان‍ی‌- ف‍ران‍س‍ه‌، ش‍ام‍ل‌ اص‍طلاح‍ات‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‌1378 43ف/9TJاس‍م‍اع‍ی‍ل‌ م‍ق‍دم‌
42فنون تدریس مؤثر1386 2ر4ب/3013 LBسالی براون، کارولین ارلام، فیل ریس
ترجمه: کورش فتحی‌و‌اجارگاه
43قابلیت اطمینان انسان خطا و عامل‌های انسانی در مهندسی نگهداری و تعمیراتدیلون، بالبیر اس
ترجمه: مهدی کرباسیان
44لباس رسمی لازم نیست2ل274ز/3 Pزهره زاهدی
45مجموعه مقالات پژوهشی طراحی الگوهای معماری اسلامی- ایرانی8ه/380NAشهرداری قم
46مدیریت کلید به زبان ساده1394 8م8ر/9/76 QAریچارد مولدز
ترجمه: گروه مترجمان تکنولند
47 مسیر شغلی: خودشناسی، فرصت‌شناسی، مهارت‌افزایی، اقدام8ش/5381 HFجیمز والدروپ، تیموتی باتلر
ترجمه: افشین صمصامی، مجید کرمی
48منابع مرجع تخصصی چاپی و الکترونیکی (انگلیسی) علوم انسانی همراه با چکیده فارسی1391 8م8ش/1/1035 Zحمود شمسبد، نشانه پاکدامن
49نامه نگاری به زبان انگلیسی برای دانشجویان ایرانی1392 2ن15ر/1483 PEساراجین راتلج‌مریدی
50نگارش مکاتبات تجاری1390 8ن/3/5718 HFمدرسه بازرگانی هاروارد
ترجمه: حمیدرضا قاضی‌مقدم
51هوا و اقلیم‌شناسی1392 9ه3و/981 QC اقبال وحدانی
52واژگان ضروری مدیریتی24ط2 ف/37HD محمدرضا طبیبی
53واژه‌نامه و اصطلاحات صنعت خرده فروشی1391 2و2ع/5429 HF غلامرضا عباسي، عابده سادات چهارسوقي
54واسپاری کارها راه‌حل‌های کارشناسانه برای چالش‌های هر روزی1389 2و/50 HD متخصصان دانشگاه هاروارد
ترجمه: سینا قربانلو
55یادگیری چگونه یاد گرفتن1395 2ی 9 ن /1049 LB جی.دی.نواک، دی.بی.گوین
ترجمه: دکتر داریوش نوروزی، فریده صیادی و لیلا زمانی کوخالو
56English in social sciencesع 48الف /1127 PEGholamreza Arjmandi, Hassan Khalili, Abdulali Rahimi

مدیریت

ردیفعنوان کتابشماره کنگرهنویسنده
1 ارت‍ب‍اط ب‍ه‌ ش‍ی‍وه‌ ح‍م‍ای‍ت‍ی‌1380 4الف2و/4/30 HDی‍وی‍دای‌. وت‍ن‌ وک‍ی‍م‌اس‌. ک‍م‍دون
ترجمه: ب‍درال‍دی‍ن‌ اورع‍ی‌ ی‍زدان‍ی
2 اس‍ت‍ق‍رار م‍دی‍ری‍ت‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌1375 5الف8الف/28/30 HDاچ‌.ای‍گ‍ور ان‍س‍ف‌، ادوارد ج‍ی‌. م‍ک‌دان‍ل‌
ترجمه: ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ زن‍دی‍ه‌
3استراتژی لوکس‌گرایی1395 18ک2ک/9999HD ژان نوئل کاپفرر،ونسنت باستین
ترجمه: پرویز درگی، امیرحسین سرافرازیان
4اصول حاکمیت شرکتی1390 6الف2س/2741 HD سازمان همکاری و توسعه اقتصادی
5 آموزه‌های تفکر استراتژیک در فضای کسب‌وکار ایران1392 77آ/28/30 HDزهرا فلاح‌ابراهیمی... [و دیگران]
6آم‍ار و ک‍ارب‍رد آن‌ در م‍دی‍ری‍ت‌ (۲)94ن2ف / 5/ 29 HAم‍س‍ع‍ود ن‍ی‍ک‍وک‍ار
7 اندازه گیری عملکرد کسب‌وکار1388 8الف 8ع/ 9/ 58 HDمحمدحسن علی‌اکبری، ابراهیم تیموری
8 آنچه هر رهبری باید بداند1385 165م8م/637FB جان ماکسول
ترجمه: علی یاراحمدی
9آینده‌پژوهی در کسب‌وکارپرویز درگی
10پنج عینک آینده‌نگری91391پ 93م/ 28/30HD پیئرو میچیچ
ترجمه: بهاره آدمیت
11‏‫تبدیل‌شدن به یک مدیر جدید (راه‌حل‌های کارشناسانه برای چالش‌های هر روزی)‏‫‬‬‬‬‬‬‬‬1389 23ت/31HD متخصصان دانشگاه هاروارد
ترجمه: سینا قربانلو
12 تکانه‌های استراتژیک در فضای کسب‌وکار ایران81392ت 9الف/ 5/5382 HFنورعلی صالحی
13 تنوع در رسانه اقتصاد، مالکیت و کمیسیون ارتباطات فدرال (اف.سی.سی)1393 9ت9آ/8/7800 HE مارا اینشاین
ترجمه: گروه مترجمین آموزش و پژوهش معاونت برنامه‌ریزی‌ و نظارت صدا و سیما
14 توسعه مهارت‌های مدیران: مواردی که مدیران بزرگ می‌دانند و به آن عمل می‌کنند1394 9ت24ب/4/30HD بالدوین، بومر، روبین
ترجمه: سیدمهدی الوانی، عباس ابراهیمی، علی جمالی
15CRM یا CEM کدامیک؟91396س 2 ف/5/5415HF دکتر احمدرضا فتوت، مهندس محمدرضا شعبانی‌نژاد
16تشریفات راهبرد موفقیت حسن‌ سلوک، نزاکت، تشریفات: آداب و رفتارهای پسندیده در اسلام در صحنه‌های بین‌المللی1393 93ب23ف/2007 BJعلی محمد بیدار مغز
17توسعه مدیران استراتژیک: پنج سرمایه‌گذاری بنیادین9ت2ب/4/30 HDجیمزاف. بولت،مایکل مک‌گراث
ترجمه: لی‌اکبر فرهنگی، بهرام مسعودی
18چگونه کارکنانی با انگیزه و عاشق کار و سازمان داشته باشیم21391الف 8 الف/ 5/5549HD بهزاد ابوالعلایی
19چهل گفتار پیرامون ارتقای مهارت‌های مشتری نوازی91392چ 4د/ 335/5416 HF پرویز درگی
201400 حالت از چهره و دست4ه2ک/774 NC دیوید کالیر
ترجمه: سونیا رضاپور
21دانش مسائل روز مدیریت691391ش4 م/884 HD سعید شهباز مرادی
22راهنمای عملی نگارش طرح کسب‌وکار1393 2ر17ب/28/30HD کولین بارو، رابرت بارو، پاول براون
ترجمه: علیرضا خوراکیان، یعقوب مهارتی
23رهبری کارکنان: راه‌حل‌های کارشناسانه برای چالش‌های هر روزی91393ر4ب/ 7/57 HDلوید برد
ترجمه: سینا قربانلو
24زبان بدنآلن و باربارا پیز
ترجمه: مریم شفقی
25طراحی و تدوین طرح کسب‌وکار41395ط 66 ر/ 28/30 HD مهران رضوانی، ولی سلمانی
26ق‍دم‌ ب‍ه‌ ق‍دم‌ ب‍ا ب‍رت‍ری‍ن‌ ن‍م‍ون‍ه‌ ت‍ج‍ارت‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌2س86 الف/ 325/5548 HFرب‍ک‍ا س‍ان‍درز
ت‍رج‍م‍ه:‌ ش‍ه‍روز ف‍ره‍ن‍گ‌
27 قوانین زبان بدن‏‫‬‬‬‬‬‬‬‬871394ج46 الف/637 BF جودی جیمز
ترجمه: حسان صادقی
28گذرنامه مدیریت رهبروار3الف37 م/6084 PN وحید احمدی
29کارآفرینی و برنامه‌ریزی توسعه روستایی1393 2ک 9 ص /615HB اسکندر صیدائی، حجت اله صادقی
30م‍ب‍ان‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌ اس‍ن‍اد (ت‍ن‍ظی‍م‌ پ‍رون‍ده‌ه‍ای‌ اداری‌، ف‍ن‍ی‌، آم‍وزش‍ی‌ و پ‍زش‍ک‍ی‌) ب‍ا اف‍زوده‌ه‍ا، ت‍ح‍ق‍ق‌ و ت‍دوی‍ن‌ ج‍دی‍د2م8 الف/5736 HF م‍ن‍وچ‍ه‍ر ام‍ی‍رش‍اه‍ی‌
31مدیریت ارتباط با مشتری 371390م 2ت/ 5/5415 HFمحمد‌جعفر تارخ، مصطفی یزدانی‌فرد
32 مدیریت ارتباط با مشتری1389 4م8م/ 5/ 5415 HFعلیرضا موتمنی، ابراهیم جعفری، فایق مجرد
33مدیریت استراتژیک پیشرفته (هنر رقص با استراتژی)41396م 5ل/ 28/30 HDمجتبی لشکربلوکی
34مدیریت الکترونیکی زنجیره تامین و ارتباط با مشتری1389 4م4ک/ 5 / 37 HDمهران کرمی، معصومه کرمی
35مدیریت برون سپاری4م9ر/2365 HD فرج‌اله رهنورد، علی‌بابا سیف‌الهی
36مدیریت تجربه مشتری41396م 9د/ 5/5415HF حجت‌اله دهقان، سید باقر فتاحی
37مدیریت تجربه مشتری چیست؟1395 4م/ 5/5415HF گروه متخصصان بازاریابی بین الملل
38مدیریت رفتار و رفتار مدیریت در سازمان41391م 86 ش7/58HD سعید شهباز مرادی
39م‍دی‍ری‍ت‌ س‍رم‍ای‍ه‌گ‍ذاری‌ (طرح‌ری‍زی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌)4م8م/4521 HG م‍ح‍م‍د م‍وس‍وی‌ ش‍اه‍رودی‌
40مدیریت موفق گروه‌ها377م4م/69 HD گروه متخصصان مدیریت
مهدی قراچه‌داغی
41مدیریت نتیجه‌گرا1393 88ر/28/30HDاساتید دانشگاه هاوارد
ترجمه: رویا پورمناف
42م‍دی‍ری‍ت‌ و س‍ام‍ان‍ده‍ی‌ پ‍ی‍ش‍ی‍ن‍ه‌ه‍ای‌ س‍ازم‍ان‍ی‌1382 4م2 پ /5736HF ل‍ی‍زاب‍ت‌ پ‍ارک‍ر
ترجمه: ع‍ل‍ی‌ م‍زی‍ن‍ان‍ی
43مدیریت دارایی‌ها PAS 55-1, PAS 55-2/ 1392 43م/25/615 KGمؤسسه استانداردهای بریتانیا
ترجمه: علی زواشکیانی، محسن ربیعی
44مدیریت پروژه1382 2م4م/69 HDپائولا مارتین
ترجمه: محسن ذکایی
45مدیریت خرید و اصول انبار داری مفاهیم کاربردی(واردات و صادرات)6الف 9د/ 5485 HFنادر دیبایی
46مدیریت واکنش در شرایط اضطراریمحمد بهزادی، ایمان کیانی، غلامحسین پرمون
47مذاکره هوشمندانه41391م 9 پ/ 6/58HD نیک پیلینگ
ترجمه: اسماعیل مردانی گیوی
48مذاکره: ‏‫۲۱ موضوع کلیدی درباره اسلوب مذاکره‬‬‬‬‬‬‬‬‬برایان تریسی
ترجمه: صالح سپهری‌فر، مهدی شهبازی
49مهارت‌های مدیریت زمان از دانش تا روش1390 9خ7و/69HD حسین خنیفر
50مهارت ارتباط با مشتریان شاکی91392م 4د/ 5/5415 HFپرویز درگی
51نسل چهارم R&D مدیریت دانش، فناوری و نوآوری5ن9م/ 5/175T ویلیام ال میلر، لانگ دون موریس
ترجمه: علیرضا مهاجری، مریم فتاح‌زاده
52نقش مهارت‌های ارتباطی در بازی زندگی21396ف 36 الف /637FB دکتر احمدرضا فتوت، مهندس محمدرضا شعبانی‌نژاد، زهرا اسدی