برخی منابع پرکاربرد در کتابخانه موسسه آموزش عالی اندیشه معین در قسمت زیر معرفی می گردد

توضیحات بیشتر توضیحات بیشتر توضیحات بیشتر توضیحات بیشتر توضیحات بیشتر توضیحات بیشتر توضیحات بیشتر توضیحات بیشتر توضیحات بیشتر

اين کتابخانه با ظرفيت 2000 جلد کتاب فارسي، انگليسي، کتب صوتي و با بهره مندي از منابع آموزشي ارزشمند در حوزه هاي مديريت کسب و کار،
خرده فروشي، مالي، بازاريابي و فروش، مراکز تجاري چندمنظوره و…، دسترسي به منابع اطلاعاتي مورد نياز دانش پذيران را تسهيل نموده و مرجع مناسبي براي دستيابي به پاسخ سوالات دانش پژوهان مي باشد.کتاب‌های معرفی شده در کتابخانه مؤسسه آموزش عالی آزاد اندیشه معین موجود و امکان استفاده فیزیکی از آن‌ها میسر می‌باشد

بازاریابی و فروش

ردیفعنوان کتابشماره کنگرهنویسنده
1 ‏‫استراتژی فروش کالا در پایدار‌سازی مشاغل‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1390 10ج27م/5386 HFسید احمد قاسمی،حمید آیتی
2استراتژی قیمت‌گذاری1391 5الف2ه/ 5416 FHد هالدن، مارک برتون؛
ترجمه: مهدی خادمی گراشی، مهسا منشی
3 استراتژی بازار‌شناسی و تحقیقات بازار‏‫‭HF ۵۳۸۶‏‫‭/ق۲م۳ ۱۱.ج ۱۳۹1‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬سیداحمد قاسمی، حمید آیتی
4 استعداد فروش: ۴۰ نگرش علمی در مورد فروش1395 5الف87ج/ 25/ 5438 HFجونز، گراهام
5 اصول و مبانی فروش حرفه‌ای‏ HF /‏‫۵۴۳۸‬‭‏‫‭/۲۵/ش۷‮الف‬۶ 1391 ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬محمد شفیع‌خانی
6 اصول و مدیریت بازاریابی خدمات1389 6الف2ل/ 5/ 9981 HDلاولاک‌، ک‍ری‍س‍ت‍وف‍ر
7اصول جامع تحقیقات بازاریابی61395الف 9ه/ 2/5415 HF هیگ، پل ان
8افزایش فروش در شرایط رکود و بازار دشوار : بیست راهبرد فروشندگان برتر جهت ترغیب مشتریان محتاط به خرید1391 7الف17و/ 25/ 5438 HFوالپر، رن
9بازاریابی حسی21389ب 5الف/ 1255/5415 HF شاز اسمیلانسکی
10بازاریابی خودانوش ترابی
11بازاریابی فروشگاهی21394ب 3م/ 165/5415 HFمحمود محمودیان، جواد حسینی، جواد حسینی، محمدعلی خراسانی
12ب‍ازاری‍اب‍ی‌ گ‍ردش‍گ‍ری‌ G۱۵۵‬ ‭/آ۱‏‫‭ل۲ ۱۳۸0‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ل‍س‌ ل‍وم‍س‍دن‌ ‌
13بازاریابی و زندگی با مدیریتHD37‬ ‭/ف2‏‫‭د476 ۱۳93‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬پرویز درگی
14 بازاریابی مبتنی بر ارزش1387 2ب9د/ 13/ 5415 HFپیتر دویل
15 پرسه‌زنی و زندگی روزمره ایرانی: تاملی بر مصرف مراکز خرید1391 4پ2ک/ 119 HTعباس كاظمی
16تحقیقات بازاریابی1392 3ت2م/2/415 HFنارش مالهوترا
17تحقیقات بازاریابی1394 3ت/2/5415 HFدیوید آکر...[و دیگران]‏‫؛ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
ترجمه: کامبیز حیدرزاده، بنفشه گلیور، مونا صادقیان‬
18تحقیقات بازاریابی با رویکرد کاربردی1394 3ت9و/2/5415 HFپینگالی ونوگپال
19 تحقیقات بازاریابیبروس رن، رابرت استیونز، دیوید لودون
20101 تکنیک برای جذب و حفظ مشتری 1385 4ص8الف/5/5415 HFوش‍ت‍ه‌ رن‍ه‌ ای‍ون‍س‍ون‌؛
ترجمه: ام‍ی‍ر ت‍وف‍ی‍ق‍ی‌
21چهل گفتار پیرامون ارتقای مهارت‌های بازاریابی1392 9چ 44 د/5415 HFپرویز درگی
22چهل گفتار پیرامون ارتقای مهارت‌های فروش91392چ 4د/ 4/5438 HFپرویز درگی
23ذهن مصرف‌کننده9د2م/32/5415 HFنویسنده پپ مارتینز؛
ترجمه: احمد روستا،‌ پرویز علیلو.
24 ۱۰۱ راه‌ ب‍رای‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ک‍الاHF۶۱۴۶ ‭/آ۷۵‏‫‬‭ھ۴ ۱۳۷۸‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬گ‍ادف‍ری‌ ه‍ری‍س‌، گ‍رگ‍ری‌ ه‍ری‍س
25رفتار مصرف‌کننده 1393 7ر8م/5415HFجان موون، میشل مینور
ترجمه: کامبیز حیدرزاده
26رفتار مصرف‌کننده 1388 7ر8م/32HFج‍ان‌ س‍ی‌. م‍وون‌، م‍ی‍ش‍ل‌ اس‌. م‍ی‍ن‍ور
27رفتارشناسی ایرانیانکیومرث فلاحی
2890روز تا موفقیت 91395ن 86ه/ 13/5415 HFمارک هوکسی
ترجمه: امین اسداللهی
29 ساماندهی خرده‌فروشی و اثر آن بر فروش سامان‌نیافته1392 2س9ر/ 5469 HFتوماس ریردون، اشوک گولاتی
30صبح جادویی برای بازاریابان شبکه‌ای1395 65الف5ف/ 575 BFهال الرود، پت پترینی
31 طراح‍ی‌ اس‍ت‍رات‍ژی‌، ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ و م‍ه‍ارت‌ه‍ای‌ ف‍روش‌ و ف‍روش‍ن‍دگ‍ی‌ ح‍رف‍ه‌ای‌1382 4ط8ب/25/ 5438 HFم‍ح‍م‍د ب‍ل‍وری‍ان‌ت‍ه‍ران‍ی
32عصر بازاریابی1393 6ع /5415 HFجرمی کوردی
33عصر سوم بازاریابی: از محصول محوری به مشتری محوری به انسان محوری1392 6ع2ک/5415 HFفیلیپ کاتلر، هرماوان کارتاجایا، ایوان ستیاوان
34 ع‍لائ‍م‌ ت‍ج‍اری‌ و ن‍ش‍ان‍ه‌ه‍ای‍اس‍اب‍ورو ک‍ووای‍ام‍ا
35 فروش در دوران بحران: رازهای چگونه فروختن در زمانی که هیچکس خریدار نیست35ف15ه/25/ 5438 HFتام هاپکینز
ترجمه: احمد روستا
36فروش در دنیای معاصر: ارتباط پایدار، ارش آفرینیجانستون، مارک وی
ترجمه: احمد روس‍ت‍ا، کامبیز حیدر‌زاده، نیما شجاعی
37 فنون مذاکرات تجاری (راهنمای کاربردی)91391ف 4ه/ 6/58HD چارلز ادیسون‌هریس
3842 قانون طلایی بازاریابی91391چ 97ل /5415HF لورا لول
39قلاب شده (چگونه محصولاتی بر مبنای عادت مشتریان بسازیم؟)81396ق 9الف/ 153/5415 HFنیر ایال، رایان هوور
ترجمه: امین اسداللهی، مریم عبدلی
40قیمت‌گذاری به زبان ساده91393ق 8ب/ 5/5416 HFمحمد بلوریان‌تهرانی
41مباحث و موضوعات بازاریابی خدمات با نگرش بازار ایران21394م 4د/ 5/9980 HFپرویز درگی
42مبانی مدیریت بازاریابی21383م 2ک/ 13/5415 HFفیلیپ کاتلر
ترجمه: دکتر عباس پارسئیان
43مدیریت استراتژیک بازاریابیالکساندر چرنو
ترجمه: الهام فریدچهر
44مدیریت بازاریابی 21391م 2ک/ 13/5416 HF فیلیپ کاتلر، کوین‌لین کلر‬؛
ترجمه: احمد راه‌چمنی، مجید صفائی، افشین فتح‌اللهی‌کهنه‌شهری
45مدیریت بازاریابی خدمات 41394م 4گ/ 5/9980 HFکریستین گرونروس؛
ترجمه: کامبیز حیدرزاده، مجید میرویسی
46مدیریت فروشبارتون‌ه. ویتس ترجمه: محمد ابراهیم گوهریان، فاطمه نورانی
47مدیریت فروش و فروش حضوری با نگرش بازار ایران41390م 4د/ 4/5438 HFپرویز درگی
48 مدیریت تبلیغات بازاریابی (روش‌ها و راهبردها) بر مبنای دیدگاه ارتباطات یکپارچه بازاریابی (IMC)1388 4م 9 ب/123/ 5415 HFحمیدرضا بیرانوند
49 مصرف‌کنندگان جدید فضاهای خرید شهری1392 5ح 9 الف/ 335 TXمهدی حسین‌آبادی
50نایافته‌های رفتار مصرف‌کننده: ناشناخته‌های تحقیق بازار، حقایقی در مورد مصرف‌کنندگان و روان‌شناسی خرید2ن44 گ/32/ 5415 HFفیلیپ گریوز‏‫‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
ترجمه: احمد روستا، نیما شجاعی
51نور و مارکتینگ91392ن 4د/ 12615/5415HF پرویز درگی
52هنر تاثیرگذاری و فروش9ه 9ک/ 25/5438 HFدکتر احمد روستا، بیان اله رمضانی
53 هوش تجاری: رویکردی مدیریتیافریم توربان
ترجمه: محمدرحیم اسفیدانی، روح‌الله نوری
54هوش فروش51397الف 73ب/ 25/5438HF جب بلانت
ترجمه: امین اسداللهی، محمدرضا اردهالی
55هوشمندی رقابتی و هوشمندی بازاریابی91391ه 4د/ 13/5417HF پرویز درگی

طراحی و طرح‌ریزی

ردیفعنوان کتابشماره کنگرهنویسنده
1از بازار تا مگا مال: تحلیل فضاهای تجاری-تفریحی و فراغتی1391 4الف9آ/6218NAایران آهور
2آشنایی با مهم‌ترین درختان، درختچه‌ها و پیچ‌های زینتی1391 5آ4م/435SBنجم‌الدین مرتضوی، سیده فرحناز طالبی
3اصول راه‌اندازی و اجرای موفق یک فروشگاه1391 57الف9د/5429HF جیم دیون
ترجمه: وحید نثائی، زهره چکنی
4اصول طراحی فضا (به انضمام مقررات معماری و شهرسازی)1389 6الف2ع/2750NA تالیف و ترجمه حمیدرضا عامری‌سیاهویی
5اصول طراحی نما6الف4د/2840NAمهدی دریانی
6اصول مدیریت چمن1391 6الف4ک/433 SBنیک کریسشنز
ترجمه: علی نیکبخت، ابراهیم کیانی، نعمت‌الله اعتمادی
7اصول مدیریت فروشگاه (مدیریت فروش فروشگاه‌ها و شرکت‌ها)1391 6الف5آ/5429HF محمود آساچی
8 اصول طراحی هتل ایران - جهان6الف7ج/7800NAامین جعفری، تبسم بیکایی
9 اصول طراحی و چیدمان فروشگاهی، با تمرکز بر نوع‌شناسی خرده‌فروشی1389 2ن4ف/ 2159 NKوحید نثائی
10الفبای روانشناسی محیط برای طراحان7الف2پ/353 BFجهانشاه پاکزاد، حمیده بزرگ
11باغ ارمحمیدرضا شریف
12باید و نبایدها در طراحی فضای سبز باغ، پارک و ویلا2ب9پ/37/ 469 SBاسماعیل پیش‌بین
13برنامه‌ریزی و طراحی برای پیاده 4ب/5/ 279 TEسازمان برنامه‌ریزی منطقه‌ای سن‌دیه‌گو
14 برنامه‌ریزی فضای بازی کودکان یا بازیکده‌های شهری1393 4ب 9ن / 7425 Gعلیرضا نوروزی، مهین نسترن
15تاریخ معماری جهان1387 2ت9چ/200NA دی. ک. چینگ
ترجمه: محمد احمدی‌نژاد
16تاریخ و معماری باغ فتح‌آباد1393 18ت/13DSR گروه مولفین تاریخ علیرضا هاشمی‌نژاد ...[و دیگران]
17چشم‌اندازهای جدید: کافی‌شاپ و رستوران‌5چ5م/7860NA آرین مستعدی
ترجمه: کامروا ابراهیمی
18چمن (شناسایی، کاشت و نگهداری)1394 99چ28ص/43SB محمدرضا صالحی سلمی
19خاک‌شناسی عمومی1391 2خ8ر/591S حسن رمضانپور
20درختان شهری 1392 4د6م / 45/ 472 SBعلی برادران راد
21درختان و درخچه‌های زینتی در منظر 1392 4د6م / 45/ 472 SBمنصور مطلوبی
22 راهنمای نورپردازی مکان‌های شهری1390 2ر 2 پ/ 7703 THجهانشاه پاکزاد، الهام سوری
23راه‍ن‍م‍ای‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ و داش‍ت‌ درخ‍ت‍ان‌ زی‍ن‍ت‍ی‌ در ف‍ض‍ای‌ س‍ب‍ز1384 2ر 9ر / 435 SBغ‍زال‍ه‌ روح‍ان‍ی‌
24راهنمای شناسایی و کاربرد ۲۲۰ درخت و درختچه زینتی ویژه فضای سبز مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر1393 2ر9ش/435SB سلمان شوشتریان،‌ ریحانه پژوهشگر
25 رستوران5ر5آ / 855/ 7855 NAپیروز آشوری، کسری طالبیان، با همکاری نیما طالبیان، مهدی آتشی، سیما نبی‌زاده
26 رنگ و ارتباطات1388 9/ 3ب/ 1548 NKحمیدرضا بختیاری‌فرد
27 روانشناسی کاربردی رنگ‌ها (پنتون)1388 9آ9ر/789 BFلئاتریس آیزمن
ترجمه: روح‌الله زمزمه
28شهربازی: فضاهای کودکانه‌ وسیع9ش4ب/425GVکارلز بروتو
ترجمه: لیلا پهلوان‌زاده
29ضوابط و مقررات طراحی استادیوم‌های ورزشی9ض4گ/415GVیوسف گرجی‌مهلبانی، حمید عبدی‌راد
30طراحی داخلی 4ط9چ/2850NAفرانسیس دی.کی.چینگ، کورکی بینگلی
ترجمه: لیلا رضایی
31طراحی داخلی چیست؟ 1392 6م45ب/2850NA گریم بروکر، سالی استون
ترجمه: حمیدرضا انصاری، سید یحیی اسلامی
32طراحی داخلی واحدهای تجاری از طراحی تا دکورآسیون36ط4ب/2850NAسید میلاد برکاتی
33طراحی ساختمان‌های تجاری با AutoCad20101389 46 الف 2 الف/5/345TA Daniel Johan Stine
ترجمه: اردشیر اطیابی
34طراحی مکان‌های اداری و تجاری4ط4ب/6230NAکارلس بروتو، خاکوبو کروئل، امبر آکراسا ترجمه: فهیمه رحمتی
35طراحی نورپردازی برای محیط‌های آموزشی1388 4ط6م/3243مریم معیری‌نیا
36طراحی و اجرای محوطه1393 4 ط 4 پ/5/2540NAمهدی پرنا
37 طراحی فضاهای تجاری: اصول و مبانی معماری1390 4ط 27ر/ 4311 THالناز رحیمی
38طراحی رستوران و کافی‌شاپ4ط5م/5/945TX آرین مستعدی
39 فروشگاه‏‫‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1391 4ف5آ/6220 NAپیروز آشوری، کسری طالبیان، با همکاری نیما طالبیان، مهدی آتشی، سیما نبی‌زاده
40فروشگاه؛ راهکارها و نکته‌ها1390 4ف2ب/5429HF ولف ستیلا باسقی
41 فضای سبز و مبلمان شهری1391 6ف 24ب / 9052 NAافسانه بافنده ‌اسلامدوست
42کتاب جامع کودهای زیستی1389 2ک 65405 Sام.کا.رای
ترجمه: حسین صباحی
43کاربرد GIS در شهرسازی و برنامه‌ریزی شهری براساس نسخه ARC GIS10214ه / 100 JSویلیام هاکسهولد، اریک فلاور
ترجمه: محسن بهادر
44گل برای باغچه‌های ایرانی و فضای سبز‏‫‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1392 8گ9ک/9/404SBهرمزدیار کیان‌مهر
45گ‍ل‍ک‍اری‌1384 8گ9پ/405 SBاسماعیل پیش‎بین
46مبانی برنامه‌ریزی و طراحی مراکز تجاری2م4ف/ 5430 HFمصطفی فرزام شاد
47مبانی برنامه‌ریزی و طراحی معماری فضاهای زیر زمینی و کاربری های تجاری، اداری و درمانی4ف 7م/2542/NAمصطفی فرزام شاد
48مبانی شهرسازی ایرانی اسلامی1393 2م7ظ/1480NAداریوش ظفری، حسن مرادی، محمدحسین حسینی
49م‍ب‍ان‍ی‌ طراح‍ی‌ ن‍ورپ‍ردازی‌: اصول و روش‌های روشنی بخشی معمارانه فضا1387 2م2ک/7703THم‍ارک‌ ک‍ارل‍ن‌، جیمز بنیا
ت‍رج‍م‍ه:‌ م‍ح‍م‍د اح‍م‍دی‌ن‍ژاد
50مجتمع تجاری1392 27م16ط/2750 NAنیما طالبیان، مهدی آتشی، سیما نبی‌زاده؛ زیر نظر کتابکده تخصصی معماری و شهرسازی کسری
51مجموعه سؤالات طبقه‌بندی شده کنکور گرافیک34م8ی/2353 LBمحمد یگانه
52مدرن گرافیک1388 4م48ر/1001NCمجیدرضا رستمی
53 معماری فضا: مبانی، روش‌ها و تمرین‌های کاربردی در فضای داخلیمهدی علیرضایی، سمیه ابراهیمی
54 معماری همساز با اقلیم اصول طراحی زیست‌محیطی در مناطق گرم61389م2ک/153 THهالگر کاک‌نیلسن
ترجمه: فرزانه سفلایی
55معماری سبز1393 39م الف/ 880 THادواردز برایان
ترجمه: محمدرضا مثنوی
56معماری فرآیند زیستی6م9س/2540NAخاویر سنوزیان
ترجمه: سامان صادقی
57معماری محوطه و طراحی فضای سبز6م2ح/412 SB طیبه حافظیان
58معماری منظر1392 6م4س/472SBعاطفه سریری؛ با همکاری نیما طالبیان، مهدی آتشی، سیما نبی‌زاده
59معماری منظر: درمدی بر تعریف ها و مبانی نظری 13991 6م7ت/472SBحسن تقوایی
60معماری و حریقتالیف کورکی بینگلی
ترجمه و تدوین: حسن محمدی
61مقررات ملی ساختمان(عایق‌بندی و تنظیم صدا)1390 7م 9الف/ 3402 KMHدفتر امور مقررات ملی ساختمان
62 مکان‌های عمومی فضاهای شهری ابعاد گوناگون طراحی شهری2ک6ف/9053NAمتیو کارمونا
ترجمه: فریبا قرائی، مهشید شکوهی، زهرا اهری، اسماعیل صالحی
63 نمایشگاه‌های تجاری: اصول و شیوه‌‌های مدیریت1392 8ن 85 ب/ 396 Tمحمد بلوریان‌تهرانی
64نور و نورپردازی
65نور، رنگ و صدا در هنر، معماری و شهرسازی9ک9ن/8219Nهرم پی
ترجمه: محمد مهدی محمودی
66نورپردازی و امنیت شهری1394 9ن8ع/7703THرحیم غلامحسینی، ابوالفضل مشکینی
67نور درمعماری داخلی9ن2ک/2794NA فاطمه کاتب
68 ه‍رس‌ ب‍ه م‍ع‍ن‍ی‌ ه‍رس‌1384 4ه9پ/125 SBاسماعیل پیش‌بین