کتاب اصول و مدیریت بازاریابی خدمات,موسسه اندیشه معین

نویسنده: کریستوفر لاولاک، لارن رایت
مترجم: بهمن فروزنده
سال انتشار: 1390
انتشارات: آموخته

در بازاریابی هر آنچه قابلیت عرضه در بازار را داشته باشد و بتواند نیازی از مشتریان را برآورده سازد، کالا نامیده می‌شود. خدمات گونه‌ای کالا است که به خاطر دارا بودن ویژگی‌های خاص، برای برنامه‌ریزی و اجرای راهبردهای بازاریابی به رویکرد متفاوتی نیاز دارد. کتاب اصول و مدیریت بازاریابی خدمات کریستوفر لاولاک، می‌کوشد به گونه‌ای فراگیر و ساده پاسخ پرسش‌های مطرح شده در حوزه مدیریت بازاریابی خدمات را ارائه کند. خدمت چیست، کسب فایده از دل خدمات، راهبرد بازاریابی خدمات و ادغام بازاریابی با مدیریت و منابع انسانی اهم موضوعاتی است که همراه با مثال‌ها و پرسش‌های آموزشی به تفصیل در کتاب اصول و مدیریت بازاریابی خدمات بدان پرداخته شده است.

کتاب اصول و مدیریت بازاریابی خدمات لاولاک، برای استفاده مدیران، پژوهشگران، کارشناسان و به ویژه دانشجویان مقاطع دانشگاهی و به خصوص رشته‌های بانکداری، بیمه، بازاریابی، بازرگانی و مؤسسات خدماتی نظیر بانک‌ها، بیمه‌ها، هتل‌داری، درمانی، آموزشی، حمل و نقل، خدمات مالی و دوایر آموزش این مؤسسات در نظر گرفته شده است.