سوالات درس برندینگ استاد خیام عسگری

سؤال اول
تعریف برند را از جنبه‌های مختلف با ذکر مثال تبیین کنید؟

سؤال دوم
چه باید بکنیم تا برند ساخته شود؟ پروسه برند سازی به روش کلر را شرح دهید؟

سؤال سوم
شخصیت‌های برند را با مثال توضیح دهید؟