دوره مدیریت پیشرفته کسب و کار,مدیریت پیشرفته کسب و کار,DBA,اندیشه معین
50%

شنبه الی چهارشنبه (روزهای کاری)