مقدمات امور مالی شرکتی

درس چهارم

جناب آقای مهندس صالحی

مبانی ابزارها،بازارها و نهادهای مالی

درس سوم

جناب آقای دکتر رحمانی

روش های کمی مقدماتی

درس دوم

جناب آقای مهندس اردلان

آشنایی با بورس و اوراق بهادار 

درس اول

جناب آقای دکتر ساعی نیک

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی/تحلیل فاندامنتال بورس

درس هشتم/نهم

جناب آقای مهندس سوری

تجزیه و تحلیل تکنیکال بورس

درس هفتم

جناب آقای دکتر اویس باقری

اصول بازار سرمایه اسلامی و اخلاق حرفه ای

درس ششم

جناب آقای دکتر آیین

اقتصاد برای مدیران(مقدماتی بر اقتصاد)

درس پنجم

جناب آقای دکتر رحمانی

ابزارهای تأمین مالی در بازار سرمایه

درس یازدهم

سرکار خانم دکتر بشیری

مقررات بازار سرمایه

درس دهم

جناب آقای دکتر واشقانی

آشنایی با بورس و اوراق بهادار 

درس اول

جناب آقای دکتر ساعی نیک

روش های کمی مقدماتی

درس دوم

جناب آقای مهندس اردلان

مبانی ابزارها،بازارها و نهادهای مالی

درس سوم

جناب آقای دکتر رحمانی

مقدمات امور مالی شرکتی

درس چهارم

جناب آقای مهندس صالحی

اقتصاد برای مدیران(مقدماتی بر اقتصاد)

درس پنجم

جناب آقای دکتر رحمانی

اصول بازار سرمایه اسلامی و اخلاق حرفه ای

درس ششم

جناب آقای دکتر آیین

تجزیه و تحلیل تکنیکال بورس

درس هفتم

جناب آقای دکتر اویس باقری

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی/تحلیل فاندامنتال بورس

درس هشتم/نهم

جناب آقای مهندس سوری

مقررات بازار سرمایه

درس دهم

جناب آقای دکتر واشقانی

ابزارهای تأمین مالی در بازار سرمایه

درس یازدهم

سرکار خانم دکتر بشیری