درس Business Model

دوره MBA جنرال درس Business Model (مدل های کسب و کار) یکی از دروس مهم در دوره MBA است که به دانشجویان کمک می کند تا با شناسایی و تحلیل مدل های کسب و کار، توانایی ایجاد طرح های کسب و کار موفق را در آنها تقویت کند.در این درس، دانشجویان با مفاهیم و مدل های مختلف کسب و کار آشنا می شوند و به دنبال درک و تحلیل عواملی هستند که در موفقیت یک کسب و کار بسیار مهم هستند، مانند:مشتریان،رقبا،هزینه ها و درآمدها،استراتژی و بازاریابی
به طور خلاصه، درس Business Model به دانشجویان کمک می کند تا با رویکرد های مختلف به شناسایی و تحلیل مدل های کسب و کار بپردازند و در نهایت، یک مدل کسب و کار موفق برای خود ایجاد کنند.

به طور کلی، سرفصل های درس Business Model در دوره MBA شامل موارد زیر می شود:

1. مفاهیم پایه:

در این بخش، مفاهیم پایه ای که به دانشجویان کمک می کنند تا با مفاهیم کلی مدل کسب و کار آشنا شوند، معرفی می شوند. این مفاهیم شامل تعریف کسب و کار، مدل های کسب و کار، مزایای و معایب مدل های کسب و کار مختلف و مفهوم رقابت پذیری است.

2. تحلیل صنعت:

در این بخش، دانشجویان با روش های تحلیل صنعت مختلف، از جمله تحلیل PESTEL و تحلیل پنج نیروی رقابتی پورتر، آشنا می شوند. این بخش به دانشجویان کمک می کند تا با شناسایی عوامل مهم در صنعت خود، بتوانند استراتژی های خود را بهبود بخشند.

3. تحلیل مشتری:

در این بخش، دانشجویان با روش های تحلیل مشتری مختلف، از جمله تحلیل نیازهای مشتری، تحلیل شخصیت شناسی مشتری و تحلیل بازار هدف، آشنا می شوند. این بخش به دانشجویان کمک می کند تا با شناسایی نیازهای و خواسته های مشتریان، بتوانند محصولات و خدمات خود را بهبود بخشند.

4. مدل های کسب و کار:

در این بخش، مدل های کسب و کار مختلف، از جمله مدل های کسب و کار محصول محور، مدل های کسب و کار خدمات محور و مدل های کسب و کار فناوری محور، معرفی می شوند. در هر یک از این مدل های کسب و کار، مزایا و معایب و استراتژی های موثر برای توسعه آنها بررسی می شود.

5. تحلیل مالی:

در این بخش، دانشجویان با شناسایی هزینه ها و درآمدهای کسب و کار، معرفی نرخ بازده سرمایه، تحلیل سودآوری و معرفی روش های تامین مالی، آشنا می شوند.

6. استراتژی و بازاریابی:

در این بخش، دانشجویان با روش های استراتژیک، از جمله تحلیل SWOT و تحلیل رقبا، آشنا می شوند. همچنین، روش های بازاریابی مختلف، از جمله بازاریابی محتوا، بازاریابی ایمیل و بازاریابی شبکه اجتماعی معرفی می شوند.

7. سازماندهی و مدیریت:

در این بخش، دانشجویان با مفاهیم و روش های مدیریت منابع انسانی، مدیریت عملیات، مدیریت پروژه و مدیریت ریسک آشنا می شوند. این بخش به دانشجویان کمک می کند تا با شناسایی و مدیریت منابع و فرآیندهای مختلف، بتوانند کسب و کار خود را بهبود بخشند.

8. نوآوری و توسعه:

در این بخش، دانشجویان با روش های نوآوری و توسعه کسب و کار، از جمله تحلیل SWOT، تحلیل رقبا و تحلیل محصول، آشنا می شوند. این بخش به دانشجویان کمک می کند تا با شناسایی فرصت های نوآورانه، بتوانند کسب و کار خود را بهبود بخشند و به رشد و توسعه آن بپردازند.

دروس Business Model در دوره MBA، علاوه بر موارد فوق، ممکن است شامل بخش های دیگری نیز باشد که به منظور تقویت توانایی دانشجویان در شناسایی و تحلیل مدل های کسب و کار، معرفی و بررسی می شوند.