دوره مدیریت رفتار و رفتار مدیریت در سازمان

مدیریت رفتار و رفتار مدیریت در سازمان نه تنها به عنوان درسی از دوره mba یا مدیریت کسب و کار می باشد ، بلکه به عنوان تک دوره نیز امکان انتخاب برای دانش پذیران علاقه مند به عنوان می باشد.

درس مدیریت رفتار به عنوان یکی از دروس عمومی دوره MBA، به دانشجویان آموزش می دهد که چگونه با رفتار افراد در سازمان، به عنوان یک مدیر، برخورد کنند. در این درس، دانشجویان با مباحثی مانند رفتار انسانی، تصمیم گیری، رهبری، تعاملات اجتماعی، فرهنگ سازمانی و انگیزش آشنا می شوند.

مدیریت رفتار سازمانی به معنای بررسی رفتار افراد در سازمان است و مدیریت این رفتارها به منظور بهبود کارایی سازمان صورت می گیرد. در این راستا، مدیران باید با شناخت رفتار افراد در سازمان، از جمله میزان انگیزه، تفکرات، عقاید و ارزش های آنها، برای ایجاد یک فضای کاری موثر و پایدار، بهره بگیرند.

رفتار مدیریت در سازمان به معنای رفتار مدیران در سازمان است که شامل تصمیم گیری، برنامه ریزی، نظارت، ارتباطات، رهبری و هماهنگی با سایر اعضای سازمان می شود. رفتار مدیریت در سازمان از اهمیت بسیاری برخوردار است زیرا مدیران با تصمیمات و رفتارهای خود می توانند تأثیر گذاری بر عملکرد و رفتار اعضای سازمان داشته باشند.

درس مدیریت رفتار به دانشجویان کمک می کند تا با شناخت رفتار افراد در سازمان، بتوانند رهبری، ارتباطات، تعاملات اجتماعی و فرهنگ سازمانی را بهبود بخشند. در واقع، دانشجویان در این درس با مباحثی مانند انگیزش، تصمیم گیری، مدیریت تعارض، تفکر گروهی، و نظارت آشنا می شوند.

به طور کلی، مدیریت رفتار سازمانی و رفتار مدیریت در سازمان به مدیران کمک می کند تا با شناخت بهتر رفتار افراد در سازمان، می توانند بهبود کارایی و کاربردی سازمان را بهبود بخشند. این درنتیجه می دهد که در دنیای کسب و کار امروز، مدیران نباید فقط به مهارت های تخصصی خود توجه کنند، بلکه باید با رفتار افراد و مدیریت آنها در سازمان، نیز آشنا باشند. به همین دلیل، درس مدیریت رفتار و رفتار مدیریت در سازمان به عنوان یکی از دروس عمومی MBA بسیار مفید است و می تواند به دانشجویان کمک کند تا به عنوان یک مدیر موفق و کارآمد، عمل کنند.

هدف از این درس آشنایی فراگیران با مفهوم رفتار و چرایی رفتار کارکنان سازمان ها ، توانایی توجیه رفتارها ، شناسایی خصوصیات فردی و گروهی در سازمان و ایجاد ارتباط مناسب و موثر ، توانایی انگیزه شناسی از مفهوم تا کاربرد ، شناسایی سبک های مناسب رفتارهای سازمان ، شناسایی مفهوم رضایت شغلی و توصیف رفتارها با کمک تئوری های رفتاری و فرآیندی ، توانایی توصیف شغل ، شاغل و شناسایی حرفه مناسب با خصوصیات رفتاری کارکنان ، ایجاد ارتباط بین رفتارها و اهداف سازمان می باشد.

 

در صورت تمایل موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه معین با مجوز رسمی از وزارت علوم امکان برگزاری درس مدیریت رفتار و رفتار مدیریت در سازمان به صورت تک دوره خصوصی برای سازمان ها و ارگان ها به صورت آنلاین و حضوری با استفاده از تیمی حرفه ای و اساتید به نام دارا می باشد.

دوره MBA جنرال درس مدیریت رفتار و رفتار مدیریت در سازمان

 • رفتار سازمانی چیست ؟
 • مبانی رفتار فردی ( ارزش ها ، نگرش ها و تأثیر آن در رفتار فردی )
 • مبنای تفاوت های فردی و یادگیری
 • نگرش ها و جهت گیری ها و رضایت شغلی
 • شخصیت و ارزش ها
 • ادارک و تصمیم گیری فردی
 • انگیزش از مفاهیم تا کاربردها
 • احساس و عواطف
 • مبانی رفتار گروهی
 • ارتباطات
 • هوش هیجانی
 • کار تیمی و گروهی
 • رهبری در سازمان
 • قدرت ، رفتار سیاسی و تعارض در سازمان
 • تضاد در مذاکره
 • تکنولوژی ، طرح ریزی شغل و تنش های کاری
 • فرهنگ سازمانی و مدیریت تغییر (تحول سازمانی)
 • تغییر و تحول سازمان و مدیریت استرس