پرسش

سوالات درس راهبرد های بازاریابی نوین استاد دکتر منیری

سوال اول
✅فرآیندهای موجود در Brand value chain را با ذکر مثال شرح دهید.

سوال دوم
✅وضعیت بازاریابی یک شرکت فرضی را براساس وضعیت مشتریان ارزیابی کنید.

سوال سوم
✅در خصوص دو محصول (محصول خودتان و دیگری محصول رقیب) جدول مربوط به Feather, Functions and Benefits را تکمیل و مقایسه کنید.