رویکردهای نوین رهبری سازمانی

سوال اول

در خصوص نظریه رهبری آینده ساز، توضیحات لازم را عنوان کنید؟

سوال دوم

مهارتهای فکری رهبران را عنوان نمایید؟