دوره مدیریت عالی کسب و کار,مدیریت عالی کسب و کار,postdba,اندیشه معین
50%

شنبه الی چهارشنبه (روزهای کاری)