آزمون آزمایشی تافل مشهد دوشنبه 5 شهریور ساعت 9

ارزيابي آزمون شما توسط اساتيد برجسته و شناخته شده در حوزه آزمون هاي بين المللي زبان انگليسي انجام مي پذيرد.

0
690,000 تومان

آزمون آزمایشی تافل مشهد یکشنبه 11 شهریور ساعت 9

ارزيابي آزمون شما توسط اساتيد برجسته و شناخته شده در حوزه آزمون هاي بين المللي زبان انگليسي انجام مي پذيرد.

0
690,000 تومان

آزمون آزمایشی تافل مشهد یکشنبه 13 خرداد ساعت 9

ارزيابي آزمون شما توسط اساتيد برجسته و شناخته شده در حوزه آزمون هاي بين المللي زبان انگليسي انجام مي پذيرد.

10
690,000 تومان

آزمون آزمایشی تافل مشهد یکشنبه 14 مرداد ساعت 9

ارزيابي آزمون شما توسط اساتيد برجسته و شناخته شده در حوزه آزمون هاي بين المللي زبان انگليسي انجام مي پذيرد.

1
690,000 تومان

آزمون آزمایشی تافل مشهد یکشنبه 17 تیر ساعت 9

ارزيابي آزمون شما توسط اساتيد برجسته و شناخته شده در حوزه آزمون هاي بين المللي زبان انگليسي انجام مي پذيرد.

10
690,000 تومان

آزمون آزمایشی تافل مشهد یکشنبه 18 شهریور ساعت 9

ارزيابي آزمون شما توسط اساتيد برجسته و شناخته شده در حوزه آزمون هاي بين المللي زبان انگليسي انجام مي پذيرد.

0
690,000 تومان

آزمون آزمایشی تافل مشهد یکشنبه 2 اردیبهشت ساعت 9

ارزيابي آزمون شما توسط اساتيد برجسته و شناخته شده در حوزه آزمون هاي بين المللي زبان انگليسي انجام مي پذيرد.

9
690,000 تومان

آزمون آزمایشی تافل مشهد یکشنبه 21 مرداد ساعت 9

ارزيابي آزمون شما توسط اساتيد برجسته و شناخته شده در حوزه آزمون هاي بين المللي زبان انگليسي انجام مي پذيرد.

2
690,000 تومان