آزمون آزمایشی تافل مشهد دوشنبه 23 بهمن ساعت 11:30

ارزيابي آزمون شما توسط اساتيد برجسته و شناخته شده در حوزه آزمون هاي بين المللي زبان انگليسي انجام مي پذيرد.

0
560,000 تومان

آزمون آزمایشی تافل مشهد دوشنبه 23 بهمن ساعت 9

ارزيابي آزمون شما توسط اساتيد برجسته و شناخته شده در حوزه آزمون هاي بين المللي زبان انگليسي انجام مي پذيرد.

0
560,000 تومان

آزمون آزمایشی تافل مشهد دوشنبه 27 آذر ساعت 11:30

ارزيابي آزمون شما توسط اساتيد برجسته و شناخته شده در حوزه آزمون هاي بين المللي زبان انگليسي انجام مي پذيرد.

0
560,000 تومان

آزمون آزمایشی تافل مشهد دوشنبه 27 آذر ساعت 9

ارزيابي آزمون شما توسط اساتيد برجسته و شناخته شده در حوزه آزمون هاي بين المللي زبان انگليسي انجام مي پذيرد.

3
560,000 تومان

آزمون آزمایشی تافل مشهد یکشنبه 1 بهمن ساعت 11:30

ارزيابي آزمون شما توسط اساتيد برجسته و شناخته شده در حوزه آزمون هاي بين المللي زبان انگليسي انجام مي پذيرد.

0
560,000 تومان

آزمون آزمایشی تافل مشهد یکشنبه 1 بهمن ساعت 9

ارزيابي آزمون شما توسط اساتيد برجسته و شناخته شده در حوزه آزمون هاي بين المللي زبان انگليسي انجام مي پذيرد.

0
560,000 تومان

آزمون آزمایشی تافل مشهد یکشنبه 10 دی ساعت 11:30

ارزيابي آزمون شما توسط اساتيد برجسته و شناخته شده در حوزه آزمون هاي بين المللي زبان انگليسي انجام مي پذيرد.

0
560,000 تومان

آزمون آزمایشی تافل مشهد یکشنبه 10 دی ساعت 9

ارزيابي آزمون شما توسط اساتيد برجسته و شناخته شده در حوزه آزمون هاي بين المللي زبان انگليسي انجام مي پذيرد.

0
560,000 تومان