آزمون آزمایشی تافل تهران دوشنبه 14 اسفند ساعت 9

ارزيابي آزمون تافل آزمایشی شما توسط اساتيد برجسته و شناخته شده در حوزه آزمون هاي بين المللي زبان انگليسی انجام مي پذيرد.

10
560,000 تومان

آزمون آزمایشی تافل تهران دوشنبه 20 فروردین ساعت 9

ارزيابي آزمون تافل آزمایشی شما توسط اساتيد برجسته و شناخته شده در حوزه آزمون هاي بين المللي زبان انگليسی انجام مي پذيرد.

2
690,000 تومان

آزمون آزمایشی تافل تهران دوشنبه 21 اسفند ساعت 9

ارزيابي آزمون تافل آزمایشی شما توسط اساتيد برجسته و شناخته شده در حوزه آزمون هاي بين المللي زبان انگليسی انجام مي پذيرد.

6
560,000 تومان

آزمون آزمایشی تافل تهران دوشنبه 27 فروردین ساعت 9

ارزيابي آزمون تافل آزمایشی شما توسط اساتيد برجسته و شناخته شده در حوزه آزمون هاي بين المللي زبان انگليسی انجام مي پذيرد.

1
690,000 تومان

آزمون آزمایشی تافل تهران دوشنبه 28 اسفند ساعت 9

ارزيابي آزمون تافل آزمایشی شما توسط اساتيد برجسته و شناخته شده در حوزه آزمون هاي بين المللي زبان انگليسی انجام مي پذيرد.

8
560,000 تومان

آزمون آزمایشی تافل تهران دوشنبه 7 اسفند ساعت 9 (تهران)

ارزيابي آزمون تافل آزمایشی شما توسط اساتيد برجسته و شناخته شده در حوزه آزمون هاي بين المللي زبان انگليسی انجام مي پذيرد.

18
560,000 تومان

آزمون آزمایشی تافل سه شنبه 14 فروردین ساعت 9 صبح(سنتر تهران)

ارزيابي آزمون تافل آزمایشی شما توسط اساتيد برجسته و شناخته شده در حوزه آزمون هاي بين المللي زبان انگليسی انجام مي پذيرد.

0
690,000 تومان

آزمون آزمایشی تافل سه شنبه 14 فروردین ساعت 9 صبح(سنتر مشهد)

ارزيابي آزمون شما توسط اساتيد برجسته و شناخته شده در حوزه آزمون هاي بين المللي زبان انگليسي انجام مي پذيرد.

0
690,000 تومان