آزمون آزمایشی تافل تهران دوشنبه 1 مرداد ساعت 11

ارزيابي آزمون تافل آزمایشی شما توسط اساتيد برجسته و شناخته شده در حوزه آزمون هاي بين المللي زبان انگليسی انجام مي پذيرد.

4
690,000 تومان

آزمون آزمایشی تافل تهران دوشنبه 1 مرداد ساعت 9

ارزيابي آزمون تافل آزمایشی شما توسط اساتيد برجسته و شناخته شده در حوزه آزمون هاي بين المللي زبان انگليسی انجام مي پذيرد.

8
690,000 تومان

آزمون آزمایشی تافل تهران دوشنبه 10 اردیبهشت ساعت 11

ارزيابي آزمون تافل آزمایشی شما توسط اساتيد برجسته و شناخته شده در حوزه آزمون هاي بين المللي زبان انگليسی انجام مي پذيرد.

6
690,000 تومان

آزمون آزمایشی تافل تهران دوشنبه 10 اردیبهشت ساعت 9

ارزيابي آزمون تافل آزمایشی شما توسط اساتيد برجسته و شناخته شده در حوزه آزمون هاي بين المللي زبان انگليسی انجام مي پذيرد.

13
690,000 تومان

آزمون آزمایشی تافل تهران دوشنبه 15 مرداد ساعت 11

ارزيابي آزمون تافل آزمایشی شما توسط اساتيد برجسته و شناخته شده در حوزه آزمون هاي بين المللي زبان انگليسی انجام مي پذيرد.

4
690,000 تومان

آزمون آزمایشی تافل تهران دوشنبه 15 مرداد ساعت 9

ارزيابي آزمون تافل آزمایشی شما توسط اساتيد برجسته و شناخته شده در حوزه آزمون هاي بين المللي زبان انگليسی انجام مي پذيرد.

0
690,000 تومان

آزمون آزمایشی تافل تهران دوشنبه 17 اردیبهشت ساعت 11

ارزيابي آزمون تافل آزمایشی شما توسط اساتيد برجسته و شناخته شده در حوزه آزمون هاي بين المللي زبان انگليسی انجام مي پذيرد.

9
690,000 تومان

آزمون آزمایشی تافل تهران دوشنبه 17 اردیبهشت ساعت 9

ارزيابي آزمون تافل آزمایشی شما توسط اساتيد برجسته و شناخته شده در حوزه آزمون هاي بين المللي زبان انگليسی انجام مي پذيرد.

13
690,000 تومان