آزمون آزمایشی تافل تهران دوشنبه 31 اردیبهشت ساعت 11

ارزيابي آزمون تافل آزمایشی شما توسط اساتيد برجسته و شناخته شده در حوزه آزمون هاي بين المللي زبان انگليسی انجام مي پذيرد.

1
690,000 تومان

آزمون آزمایشی تافل تهران دوشنبه 31 اردیبهشت ساعت 9

ارزيابي آزمون تافل آزمایشی شما توسط اساتيد برجسته و شناخته شده در حوزه آزمون هاي بين المللي زبان انگليسی انجام مي پذيرد.

7
690,000 تومان

آزمون آزمایشی تافل تهران دوشنبه 7 خرداد ساعت 9

ارزيابي آزمون تافل آزمایشی شما توسط اساتيد برجسته و شناخته شده در حوزه آزمون هاي بين المللي زبان انگليسی انجام مي پذيرد.

0
690,000 تومان

آزمون آزمایشی تافل تهران سه‌شنبه 29 خرداد ساعت 9

ارزيابي آزمون تافل آزمایشی شما توسط اساتيد برجسته و شناخته شده در حوزه آزمون هاي بين المللي زبان انگليسی انجام مي پذيرد.

0
690,000 تومان

آزمون آزمایشی تافل تهران یکشنبه 13 خرداد ساعت 9

ارزيابي آزمون تافل آزمایشی شما توسط اساتيد برجسته و شناخته شده در حوزه آزمون هاي بين المللي زبان انگليسی انجام مي پذيرد.

1
690,000 تومان

آزمون آزمایشی تافل تهران یکشنبه 20 خرداد ساعت 9

ارزيابي آزمون تافل آزمایشی شما توسط اساتيد برجسته و شناخته شده در حوزه آزمون هاي بين المللي زبان انگليسی انجام مي پذيرد.

1
690,000 تومان

آزمون آزمایشی تافل مشهد دوشنبه 7 خرداد ساعت 9

ارزيابي آزمون شما توسط اساتيد برجسته و شناخته شده در حوزه آزمون هاي بين المللي زبان انگليسي انجام مي پذيرد.

0
690,000 تومان

آزمون آزمایشی تافل مشهد یکشنبه 13 خرداد ساعت 9

ارزيابي آزمون شما توسط اساتيد برجسته و شناخته شده در حوزه آزمون هاي بين المللي زبان انگليسي انجام مي پذيرد.

0
690,000 تومان