ثبت نام دوره آموزشی توسعه و راهبری کسب و کار در صنعت رستوران سطح پیشرفته

ثبت نام دوره آموزشی توسعه و راهبری کسب و کار در صنعت رستوران سطح پیشرفته (160 ساعته) روش اجرای دوره…
0
15,000,000 تومان

دوره آموزشی توسعه و راهبری کسب و کار در صنعت رستوران سطح مقدماتی

ثبت نام دوره آموزشی توسعه و راهبری کسب و کار در صنعت رستوران سطح مقدماتی (120 ساعته) روش اجرای دوره…
0
10,000,000 تومان