آزمون آزمایشی تافل تهران دوشنبه 11 دی ساعت 11:30

ارزيابي آزمون تافل آزمایشی شما توسط اساتيد برجسته و شناخته شده در حوزه آزمون هاي بين المللي زبان انگليسی انجام مي پذيرد.

0
560,000 تومان

آزمون آزمایشی تافل تهران دوشنبه 11 دی ساعت 9

ارزيابي آزمون تافل آزمایشی شما توسط اساتيد برجسته و شناخته شده در حوزه آزمون هاي بين المللي زبان انگليسی انجام مي پذيرد.

1
560,000 تومان

آزمون آزمایشی تافل تهران دوشنبه 13 آذر ساعت 11:30

ارزيابي آزمون تافل آزمایشی شما توسط اساتيد برجسته و شناخته شده در حوزه آزمون هاي بين المللي زبان انگليسی انجام مي پذيرد.

10
560,000 تومان

آزمون آزمایشی تافل تهران دوشنبه 13 آذر ساعت 9

ارزيابي آزمون تافل آزمایشی شما توسط اساتيد برجسته و شناخته شده در حوزه آزمون هاي بين المللي زبان انگليسی انجام مي پذيرد.

23
560,000 تومان

آزمون آزمایشی تافل تهران دوشنبه 16 بهمن ساعت 11:30

ارزيابي آزمون تافل آزمایشی شما توسط اساتيد برجسته و شناخته شده در حوزه آزمون هاي بين المللي زبان انگليسی انجام مي پذيرد.

0
560,000 تومان

آزمون آزمایشی تافل تهران دوشنبه 16 بهمن ساعت 9

ارزيابي آزمون تافل آزمایشی شما توسط اساتيد برجسته و شناخته شده در حوزه آزمون هاي بين المللي زبان انگليسی انجام مي پذيرد.

0
560,000 تومان

آزمون آزمایشی تافل تهران دوشنبه 18 دی ساعت 11:30

ارزيابي آزمون تافل آزمایشی شما توسط اساتيد برجسته و شناخته شده در حوزه آزمون هاي بين المللي زبان انگليسی انجام مي پذيرد.

0
560,000 تومان

آزمون آزمایشی تافل تهران دوشنبه 18 دی ساعت 9

ارزيابي آزمون تافل آزمایشی شما توسط اساتيد برجسته و شناخته شده در حوزه آزمون هاي بين المللي زبان انگليسی انجام مي پذيرد.

0
560,000 تومان