آزمون آزمایشی تافل مورخ دوشنبه 25 اردیبهشت 1402 – تهران

ارزيابي آزمون تافل آزمایشی شما توسط اساتيد برجسته و شناخته شده در حوزه آزمون هاي بين المللي زبان انگليسی انجام مي پذيرد.

490,000 تومان

آزمون آزمایشی تافل مورخ دوشنبه 18 اردیبهشت 1402 – تهران

ارزيابي آزمون تافل آزمایشی شما توسط اساتيد برجسته و شناخته شده در حوزه آزمون هاي بين المللي زبان انگليسی انجام مي پذيرد.

490,000 تومان

آزمون آزمایشی تافل مورخ دوشنبه 11 اردیبهشت 1402 – تهران

ارزيابي آزمون تافل آزمایشی شما توسط اساتيد برجسته و شناخته شده در حوزه آزمون هاي بين المللي زبان انگليسی انجام مي پذيرد.

490,000 تومان

آزمون آزمایشی تافل مورخ دوشنبه 4 اردیبهشت 1402 – تهران

ارزيابي آزمون تافل آزمایشی شما توسط اساتيد برجسته و شناخته شده در حوزه آزمون هاي بين المللي زبان انگليسی انجام مي پذيرد.

490,000 تومان

آزمون آزمایشی تافل مورخ یکشنبه 24 اردیبهشت 1402 – مشهد

ارزيابي آزمون شما توسط اساتيد برجسته و شناخته شده در حوزه آزمون هاي بين المللي زبان انگليسي انجام مي پذيرد.

490,000 تومان

آزمون آزمایشی تافل مورخ یکشنبه 17 اردیبهشت 1402 – مشهد

ارزيابي آزمون شما توسط اساتيد برجسته و شناخته شده در حوزه آزمون هاي بين المللي زبان انگليسي انجام مي پذيرد.

490,000 تومان

آزمون آزمایشی تافل مورخ یکشنبه 10 اردیبهشت 1402 – مشهد

ارزيابي آزمون شما توسط اساتيد برجسته و شناخته شده در حوزه آزمون هاي بين المللي زبان انگليسي انجام مي پذيرد.

490,000 تومان

آزمون آزمایشی تافل مورخ یکشنبه 4 اردیبهشت 1402 – مشهد

ارزيابي آزمون شما توسط اساتيد برجسته و شناخته شده در حوزه آزمون هاي بين المللي زبان انگليسي انجام مي پذيرد.

490,000 تومان