سوال درس آداب معاشرت و رفتار حرفه ای در تجارت بین الملل جناب آقای ولیان

 

با توجه به مطالب عنوان شده در خصوص آداب معاشرت، مواردی را که در سازمان شما رعایت کردن آنها حایز اهمیت می‌باشد، بیان کنید؟