سوال جلسه اول
مقدمات تصمیم گیری استراتژیک چیست؟

سوال جلسه دوم
قابلیت ها و شایستگی های مدیران استراتژیک چیست؟

سوال جلسه سوم
فرآیند تصمیم گیری استراتژیک را شرح و مهم ترین و موثرترین آن را توضیح دهید

سوال جلسه چهارم
در خصوص یکی از مسائل و موضوعات سازمان خود، براساس خصوصیات هر یک از کلاه های تفکر در مورد این موضوع فکر کنید و تفکرات خود را بنویسید. در نهایت با استفاده از تفکرات کلاه آبی افکار سایر کلاه را جمع بندی کنید.

سوال جلسه پنجم
در خصوص یک موضوع و مسئله سازمانی از طریق مدل عقلایی محدود فرآیند تصمیم گیری را شرح دهید.