علی فرحانه

مدير سنتر تافل (TCA) در تهران، مشهد و يزد

فارغ التحصيل دانشگاه شريف و تهران

مدرس دوره های تربيت مدرس آزمون های بين المللی

Email : Alifarhane@hotmail.com

گلنوش حداديان

فارغ التحصيل ممتاز ارشد، رشته آموزش زبان انگليسى، دانشگاه صنعتی شريف

مدرس بين المللى (TESOL) از VTTCكانادا

مدرس تاييد شده از دانشگاه كمبريج و كالج تربيت مدرس لندن

Email : g_haddadian@alum.sharif.ir

امير خادم

نويسنده كتاب تخصصی TOEFL writing success

١٨ سال تدريس در دانشگاه ها و مراكز معتبر آموزشی كشور

مدير و مدرس موسسه آوای شهير

Email : khadem8234@yahoo.com

سام زرين مهر

فارغ التحصيل رشته زبان انگليسی از دانشگاه تهران

٧ سال سابقه تدريس در دانشگاه ها و موسسات آموزشی معتبر كشور

بيش از ده سال سابقه تدريس ( ESL ) در ايران و كانادا

Email : Sam.zarinmehr@gmail.com

زمزم کساییان

کارشناس ارشد رشته آموزش زبان انگلیسی

١٠ سال سابقه تدريس در دانشگاه ها و موسسات آموزشی معتبر كشور

مدرس دوره های تربيت مدرس آزمون های بين المللی

Email : zamkasa@yahoo.com