ارزشیابی دوره های آموزشی مدیریت کسب و کار

ارزشیابی دوره های آموزشی مدیریت کسب و کار

اصول و فنون مذاکره حرفه ای
آقای دکتر آزمندیان

دانش مسائل روز مدیریت
آقای دکتر کوشکی

MBA

MBA

اصول و فنون مذاکره حرفه ای
آقای دکتر آزمندیان

دانش مسائل روز مدیریت
آقای دکتر کوشکی

اخلاق حرفه ای در تجارت
خانم دکتر حبیبی

آداب معاشرت و رفتار حرفه ای
آقای دکتر ولیان

مدیریت مالی و سرمایه گذاری نوین
آقای دکتر پورزرندی

DBA

دانش و ابزارهای ارتباطی مدیران
آقای دکتر حیدری

رویکردهای نوآورانه در رهبری سازمانی
آقای دکتر صبورطینت

DBA

آداب معاشرت و رفتار حرفه ای
آقای دکتر ولیان

مدیریت مالی و سرمایه گذاری نوین
آقای دکتر پورزرندی

اخلاق حرفه ای در تجارت
خانم دکتر حبیبی

دانش و ابزارهای ارتباطی مدیران
آقای دکتر حیدری

رویکردهای نوآورانه در رهبری سازمانی
آقای دکتر صبورطینت

تفکر استراتژیک
آقای دکتر روزبهانه

مدیریت سازمان های پیچیده
آقای دکتر حسینی

Post DBA

Post DBA

تفکر استراتژیک
آقای دکتر روزبهانه

مدیریت سازمان های پیچیده
آقای دکتر حسینی

mba بورس و بازار سرمایه