دوره آموزشی بیمه مسئولیت
دوره آموزشی فروش تلفنی بیمه

دوره آموزشی بیمه مهندسی – انرژی

سرفصل بخش مبانی
در این دوره که به سفارش بیمه رازی و در دو بخش مبانی و صدور برگزار گردید به مباحث زیر پرداخته شد:
• آشنایی با مفاهیم بیمه¬نامه¬های مهندسی-انرژی (انواع خطر،انواع قرارداد،مدت بیمه¬ها،فراشیز)
• انواع رشته¬های مهندسی- انرژی
o بیمه ¬نامه تمام خطر پیمانکاران
o بیمه¬نامه تمام خطر نفت
o بیمه¬ تجهیزات و ماشین¬آلات پیمانکاری
o شکست ماشین¬آلات
o بیمه¬نامه تجهیزات الکترونیکی
• کاربرد رشته¬های مهندسیـ انرژی و تعهدات در صنایع و پروژه¬ها (پوشش¬های اضافی، تعهدات استثنایی)
روش¬های کارشناسی و بازدید
سرفصل بخش صدور
• نحوه ثبت بیمه¬گذار
• ثبت مشخصات و موقعیت پروژه
• بررسی تعهدات سرمایه¬ای
• سوابق بیمه¬نامه¬ای پروژه
جزییات مطروحه در سرفصل ها:
o ثبت کلیات بیمه¬نامه ها
o ثبت جزییات بیمه¬نامه ها
o بررسی خاصیت گزینه¬های اطلاعاتی سیستم
o بررسی انواع خطاها
بررسی انواع مجوز¬ها

ویژه کارکنان محترم شرکت بیمه رازی
مدرس: جناب آقای سعادت فراقی
(معاون توسعه بازار و فروش و مدیر بیمه های مهندسی بیمه رازی)
حضوری و آنلاین
شامل مباحث مبانی و صدور
طول دوره:8ساعت
ساعت 14 تا 18
یکشنبه و سه شنبه آذر و دی 1400

ثبت نام دوره آموزشی