آزمون آزمایشی تافل مورخ سه شنبه 18 مرداد 1401

ارزيابي آزمون تافل آزمایشی شما توسط اساتيد برجسته و شناخته شده در حوزه آزمون هاي بين المللي زبان انگليسی انجام مي پذيرد.

350,000 تومان

آزمون آزمایشی تافل مورخ یکشنبه 24 مهر 1401

ارزيابي آزمون شما توسط اساتيد برجسته و شناخته شده در حوزه آزمون هاي بين المللي زبان انگليسي انجام مي پذيرد.

350,000 تومان

آزمون آزمایشی تافل مورخ یکشنبه 17 مهر 1401

ارزيابي آزمون شما توسط اساتيد برجسته و شناخته شده در حوزه آزمون هاي بين المللي زبان انگليسي انجام مي پذيرد.

350,000 تومان

آزمون آزمایشی تافل مورخ یکشنبه 10 مهر 1401

ارزيابي آزمون شما توسط اساتيد برجسته و شناخته شده در حوزه آزمون هاي بين المللي زبان انگليسي انجام مي پذيرد.

350,000 تومان

آزمون آزمایشی تافل مورخ دوشنبه 28 شهریور 1401 (مشهد)

ارزيابي آزمون شما توسط اساتيد برجسته و شناخته شده در حوزه آزمون هاي بين المللي زبان انگليسي انجام مي پذيرد.

350,000 تومان

آزمون آزمایشی تافل مورخ یکشنبه 20 شهریور 1401

ارزيابي آزمون شما توسط اساتيد برجسته و شناخته شده در حوزه آزمون هاي بين المللي زبان انگليسي انجام مي پذيرد.

350,000 تومان

آزمون آزمایشی تافل مورخ یکشنبه 13 شهریور 1401

ارزيابي آزمون شما توسط اساتيد برجسته و شناخته شده در حوزه آزمون هاي بين المللي زبان انگليسي انجام مي پذيرد.

350,000 تومان

آزمون آزمایشی تافل مورخ یکشنبه 6 شهریور 1401

ارزيابي آزمون شما توسط اساتيد برجسته و شناخته شده در حوزه آزمون هاي بين المللي زبان انگليسي انجام مي پذيرد.

350,000 تومان