آزمون آزمایشی تافل مورخ دوشنبه 1 آبان 1402 – تهران

ارزيابي آزمون تافل آزمایشی شما توسط اساتيد برجسته و شناخته شده در حوزه آزمون هاي بين المللي زبان انگليسی انجام مي پذيرد.

13
490,000 تومان

آزمون آزمایشی تافل مورخ دوشنبه 1 آبان 1402 – تهران 11صبح

ارزيابي آزمون تافل آزمایشی شما توسط اساتيد برجسته و شناخته شده در حوزه آزمون هاي بين المللي زبان انگليسی انجام مي پذيرد.

0
490,000 تومان

آزمون آزمایشی تافل مورخ دوشنبه 10 مهر 1402 تهران(11صبح)

ارزيابي آزمون تافل آزمایشی شما توسط اساتيد برجسته و شناخته شده در حوزه آزمون هاي بين المللي زبان انگليسی انجام مي پذيرد.

21
490,000 تومان

آزمون آزمایشی تافل مورخ دوشنبه 15 آبان 1402 – تهران

ارزيابي آزمون تافل آزمایشی شما توسط اساتيد برجسته و شناخته شده در حوزه آزمون هاي بين المللي زبان انگليسی انجام مي پذيرد.

1
490,000 تومان

آزمون آزمایشی تافل مورخ دوشنبه 22 آبان 1402 – تهران

ارزيابي آزمون تافل آزمایشی شما توسط اساتيد برجسته و شناخته شده در حوزه آزمون هاي بين المللي زبان انگليسی انجام مي پذيرد.

3
490,000 تومان

آزمون آزمایشی تافل مورخ دوشنبه 24 مهر 1402 – تهران 11صبح

ارزيابي آزمون تافل آزمایشی شما توسط اساتيد برجسته و شناخته شده در حوزه آزمون هاي بين المللي زبان انگليسی انجام مي پذيرد.

6
490,000 تومان

آزمون آزمایشی تافل مورخ دوشنبه 29 آبان 1402 – تهران

ارزيابي آزمون تافل آزمایشی شما توسط اساتيد برجسته و شناخته شده در حوزه آزمون هاي بين المللي زبان انگليسی انجام مي پذيرد.

2
490,000 تومان

آزمون آزمایشی تافل مورخ دوشنبه 3 مهر 1402 – مشهد(11صبح)

ارزيابي آزمون شما توسط اساتيد برجسته و شناخته شده در حوزه آزمون هاي بين المللي زبان انگليسي انجام مي پذيرد.

12
490,000 تومان