دوره آموزشی تیم سازی در شبکه فروش بیمه
دوره آموزشی تیم سازی در شبکه فروش بیمه

دوره آموزشی تیم سازی در شبکه فروش بیمه

در این دوره که یکی از دروس بسته آموزش مهارت های نرم محسوب می¬شود و به سفارش بیمه ایران معین برگزار گردید به مباحث زیر پرداخته شد:
• آشنایی با مفهوم دسته، گروه و تیم و تفاوت های آن ها
• کارتیمی، ضرورت، شکل گیری و اهمیت آن
• گروه و مکانیزم گروهی
• انواع نقش های فردی در کارتیمی
• تصمیم گیری در تیم های کاری
• حل تعارض در تیم های کاری
• چالش ها و موانع کار تیمی
• معرفی الگوها و منابع کاربردی کارتیمی
• رهبری و کار تیمی
• تیم سازی

ویژه کارکنان محترم شرکت بیمه معین
مدرس: جناب آقای میلاد نیکپور
(مشاور و راهبر فروش و بازاریابی در بیمه سامان)
آنلاین
طول دوره:4ساعت
ساعت 16 تا 18
یکشنبه و سه شنبه شهریور 1400

ثبت نام دوره آموزشی