سوالات

سوال اول
تفکر استراتژیک را از زوایای مختلف تعریف و تحلیل نمایید.

سوال دوم
مکتب دلخواه خود در تفکر استراتژیک را با دلیل تبیین نمایید.

سوال سوم
در تفکر استراتژیک به شیوه Red ocean، کلید واژه های اصلی صنعت مثل SBU ، Positioning ، نوع استراتژی، زنجیره عمودی و … را تعریف کنید.

سوال چهارم
تفکر استراتژیک در نگاه blue ocean را تحلیل کنید.