بازارهای ایران از گذشته تا حال بخش اول
فرآیند خرید و تحلیل رفتار مشتری
بسته پژوهشی,عناصر طراحی,ایرانمال,ایران مال,اندیشه معین,عناصر مهم در فضای داخلی فروشگاه‌ها
معرفی کتب در حوزه بازاریابی