سرفصل دروس :

• تعریف کاربردی تفکر استراتژیک
• پایه‌های اصلی تفکر استراتژیک
• ارتباط تفکر استراتژیک با طرح استراتژیک
• تفکر استراتژیک در سطح ملی، صنعت و شرکت
• اهرم‌های استراتژیک
• انواع تفکر
• جعبه ابزار تفکر
• کاربرد اهرم استراتژیک در سودآوری شرکت
• مدل‌های ذهنی و تصمیم گیری مدیریتی و استراتژیک
• تحلیل چالش‌های سازمانی
• ضرورت استفاده از تفکر استراتژیک در شرایط امروزی
• نکات کاربردی درباره تصمیم‌گیری
• تفکر استراتژیک در دنیای واقعی

برای استفاده از ریکپچا بایستی کلید API را در صفحه ی تنظیمات Quform وارد کنید.