دوره آموزشی بیمه مسئولیت
دوره آموزشی فروش تلفنی بیمه

دوره آموزشی بیمه مسئولیت

در این دوره که به سفارش بیمه رازی و در دو بخش مبانی و صدور برگزار گردید به مباحث زیر پرداخته شد:
سرفصل بخش مبانی
• معرفی انواع ریسک در بیمه نامه های مسئولیت
• معرفی انواع رشته های بیمه مسئولیت و تعهدات شرکت های بیمه
• معرفی تعهدات و استثنائات بیمه نامه های مسئولیت
• معرفی انواع صدمات جسمی(پزشکی، دیه، فوت)
• معرفی انواع پوشش¬ بیمه نامه¬های مسئولیت اعم از اصلی و اضافی(تعهد مالی و جانی)
• بررسی تعهدات اصلی در بیمه¬های مسئولیت شامل خسارت مالی و جانی ناشی از عملیات ساختمانی و عمرانی در قبال کارکنان و اشخاص ثالث
سرفصل بخش صدور
• صدور بیمه نامه هاب مسئولیت مدنی
• صدور بیمه نامه های مسئولیت(صنعتی،خدماتی،بازرگانی)
• صدور بیمه نامه های عمرانی
• صدور بیمه نامه های ساختمانی
جزییات مطروحه در سرفصل ها:
o ثبت کلیات بیمه نامه
o ثبت جزییات بیمه نامه
o ثبت تخفیفات- پوشش¬های اضافی
o بازدیدها
o بررسی خاصیت گزینه های اطلاعاتی مستقیم
o انواع خطاها

انواع مجوزها
ویژه کارکنان محترم شرکت بیمه رازی
مدرس: جناب آقای حسن بزرگی
(معاون مدیریت کل بیمه های مسئولیت و حمل و نقل بیمه ایران)
حضوری و آنلاین
شامل مباحث مبانی و صدور
طول دوره:8ساعت
ساعت 14 تا 18
یکشنبه و سه شنبه آذر و دی 1400

ثبت نام دوره آموزشی